Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagrody dla Nauczycieli

Nagrody dla Nauczycieli

Nagrody Prezydenta Miasta Katowice wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznawane są nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w ramach specjalnego funduszu tworzonego przez organ prowadzący ze środków budżetowych, w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 

Tryb i kryteria przyznawania nagród, wraz z wzorami wniosków zawiera Regulamin określający wysokość, warunki, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, stanowiący załącznik do uchwały Nr XVI/392/20 Rady Miasta Katowice  z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/151/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1536).           

Regulamin - nagrody dla nauczycieli

Termin i sposób składania wniosków:

Do 30 czerwca danego roku w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice

Wzór wniosków do pobrania:

wzór wniosku - opiekun laureata.docx

wzór wniosku - pozostali nauczyciele.docx


nauczyciele_9307.jpg

Wręczenie nagród Nauczycielom w 2024 roku

nauczyciele-2021.jpg

Wręczenie nagród Nauczycielom w 2021 roku

nauczyciele.JPG

Wręczenie nagród Nauczycielom 17 października 2019 roku

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice