Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagrody dla Nauczycieli

Nagrody dla Nauczycieli

Nagrody Prezydenta Miasta Katowice wręczane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznawane są nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w ramach specjalnego funduszu tworzonego przez organ prowadzący ze środków budżetowych, w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 

Tryb i kryteria przyznawania nagród, wraz z wzorami wniosków zawiera Regulamin określający wysokość, warunki, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, stanowiący załącznik do uchwały Nr XVI/392/20 Rady Miasta Katowice  z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/151/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 1536).           

Regulamin - nagrody dla nauczycieli

Termin i sposób składania wniosków:

Do 30 czerwca danego roku w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice

Wzór wniosków do pobrania:

wzór wniosku - opiekun laureata.docx

wzór wniosku - pozostali nauczyciele.docx


nauczyciele.JPG

Wręczenie nagród Nauczycielom 17 października 2019 roku

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice