Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Stypendium Prymus

Stypendium Prymus

Celem Miejskiego programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Prymus jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice, a ponadto: 

1) promowanie uczniów zdolnych, uzyskujących wysokie wyniki nauczania,
2) promowanie młodzieży osiągającej  sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
3) motywowanie do nauki i rozwijania zainteresowań.

Stypendium przyznawane jest od 2011 r.

Wnioski o przyznanie stypendiów w Miejskim Programie Stypendialnym dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” składają pełnoletni uczniowie/rodzice w biurze podawczym Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca w danym roku szkolnym. 


Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Katowice, w terminie do 15 września danego roku.
Stypendium przyznaje się  w postaci świadczenia pieniężnego w jednakowej wysokości dla wszystkich uczniów, do kwoty w wysokości 300 zł. 
Stypendia wypłaca się uczniom w comiesięcznych transzach od września  do czerwca danego roku, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym, w którym aplikowali o stypendium byli uczniami klas programowo najwyższych,  świadczenie jest wypłacane jednorazowo, do dnia 20 września danego roku.

Link do aktualnie obowiązującej uchwały.
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice