Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Rada Miasta Biuro Rady Miasta

Biuro Rady Miasta

Do zakresu działania Biura należy, w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

Prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych oraz obsługi Rady i jej komisji.
Przygotowywanie organizacyjne sesji Rady, posiedzeń komisji Rady w tym kompletowanie materiałów do tematów ujętych w porządku obrad oraz zapewnienie obsługi protokolarnej sesji i posiedzeń komisji.
Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych, wniosków i opinii komisji Rady oraz przekazywanie ich Prezydentowi
Przedkładanie właściwym organom nadzoru - Wojewodzie lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej - uchwał Rady.
Przekazywanie Wojewodzie aktów prawa miejscowego ustanawianych przez Radę w formie uchwał, celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz planów pracy Rady i komisji Rady.
Organizowanie i obsługa narad, konferencji i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady oraz obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
Prowadzenie spraw spornych /wezwania, zaskarżenia/ oraz skarg i interwencji kierowanych do Rady.
Współdziałanie z radnymi i Radami Jednostek Pomocniczych w organizowaniu wyborów do rad jednostek.
Prowadzenie dokumentacji ogólnej oraz wykonywanie czynności związanych z wypełnianiem przez Radę nadzoru nad działalnością organów jednostek pomocniczych /rad jednostek i zarządów jednostek/ - na podstawie kryterium zgodności z prawem.
Sporządzanie miesięcznych list diet dla radnych Rady oraz osób funkcyjnych jednostek pomocniczych, obliczanych wg zasad określonych w stosownych uchwałach Rady.
Udostępnianie do publicznego wglądu projektów uchwał i uchwał Rady oraz protokołów sesji i posiedzeń komisji.
Przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących przyznania odznaki honorowej za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz rozwoju miasta.


Dane teleadresowe:

Adres: ul. Młyńska 4
Telefon:     32 259-32-40
Fax:     32 705-49-67
Email: brm@katowice.eu

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice