Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Współpraca z UNICEF-Ukraina

Współpraca z UNICEF-Ukraina19 października 2022 r. miasto Katowice wraz z UNICEF podpisało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. Pomoc będzie w całości finansowana ze środków UNICEF, a projekt będzie realizowany do końca 2023 roku. Na działania na terenie miasta UNICEF przeznaczył 46 mln zł.

Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach - ochrona dziecka, zdrowie, mycie i żywienie, edukacja, rozwój i uczestnictwo młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy. Program zakłada między innymi organizację zajęć międzykulturowych o charakterze integracyjnym, stworzenie strefy przyjaznej dzieciom w placówkach pomocy społecznej, doposażenie 13 oddziałów Żłobka Miejskiego, a także wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób, które przeżyły traumę .

Ważnym obszarem realizacji wspólnych projektów jest edukacja. Dzisiaj w katowickich przedszkolach i szkołach uczy się ponad 2,6 tys. młodych Ukraińców. To szczególnie ważny obszar działania, w którym projekty takie jak nauka języka polskiego kierowane są bezpośrednio do uczniów i rodziców z Ukrainy. To również wiele projektów, które mają na celu integrację młodych ludzi i będą tym samym adresowane także do polskich uczniów. 

Realizatorami działań będą Wydział Polityki Społecznej wraz z jednostkami podległymi, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Żłobkiem Miejskim, Wydział Edukacji i Sportu wraz z Centrum Usług Wspólnych, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Pałacem Młodzieży i placówkami oświatowymi oraz Wydział Kultury wraz z Miejskimi Domami Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną i Instytucją kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek. Część działań realizowanych będzie również przez organizacje pozarządowe.Centrum Spilno Hub – UNICEF Katowice

W ramach porozumienia pomiędzy Miastem Katowice a Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF powstała przestrzeń przyjazna integracji społeczności polskiej i uchodźczej – Centrum Spilno Hub – UNICEF Katowice.

Główne założenia placówki to m.in.:

  • aktywizacja Uczestników i Uczestniczek poprzez budowanie sieci powiązań, rozwijanie wzajemnych kontaktów oraz włączanie przedstawicieli społeczności lokalnej we wspólne działania, pobudzanie ich aktywności, kształtowanie kreatywnego, samodzielnego myślenia;

  • integracja Uczestników i Uczestniczek poprzez poznawanie przez społeczności uchodźcze polskich obyczajów i kultury, możliwość spotykania się w bezpiecznym miejscu i budowanie lokalnej wspólnoty.

Centrum Spilno Hub – UNICEF Katowice rozpoczęło działanie na zasadzie kawiarni społecznej, a jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału społecznego uchodźców  oraz udrożnienie kanałów integracyjno-komunikacyjnych w zakresie współpracy i współdziałania z Urzędem Miasta Katowice.

Pomoc oferowana w Centrum Spilno UNICEF - Katowice polegać będzie m.in. na:

1.       Udzielaniu informacji dotyczących działań prowadzonych w Katowicach przez instytucje
i podmioty samorządowe i rządowe, pozarządowe, placówki kulturalne, których celem jest organizacja wsparcia i integracji społeczności uchodźczej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

2.       Prowadzeniu kawiarni integracyjnej;

3.       Prowadzeniu zajęć animacyjnych w kąciku zabaw dla dzieci;

4.       Prowadzeniu biblioteczki z literaturą ukraińskojęzyczną dla dzieci i młodzieży;

5.       Zapewnieniu wsparcia psychologicznego psychospołecznego dla uchodźców w zakresie indywidualnym i grupowym;

6.       Zapewnieniu poradnictwa Uchodźców z zakresu prawa, logopedii, pedagogiki, psychologii, doradztwa zawodowego, a także załatwiania spraw bieżących i urzędowych w Katowicach dla uchodźców;

7.       Prowadzeniu zajęć z zakresu korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży, nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych (korepetycje wg potrzeb odbiorców zadania);

8.       Zapewnieniu usług wzmacniających kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy (warsztaty, spotkania informacyjne, zajęcia ruchowe);

9.       Prowadzeniu warsztatów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki ciąż wśród nastolatek, zdrowego żywienia, różnic kulturowych, nabywania pewności siebie, profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny;

10.   Zapewnieniu tłumaczeń polsko-ukraińskich i ukraińsko – polskich.

Aktualnie siedziba Centrum Silno Hub przeznaczona dla wsparcia społeczności uchodźczej oraz polskiej w Katowicach mieści się przy ul. Morcinka 5-9 w Katowicach, tel. 535 279 285, e-mail: spilno@mostkatowice.pl


UNICEF-z-MOST.jpg


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice