Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Pisemny wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681
 • Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 • Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice
 • Wniosek można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej przez Urząd Miasta Katowice na platformie ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Katowice znajdują się pod adresem: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=59

Gdzie zgłosić się po odbiór dokumentów:

 • Zawiadomienie o zmianie w ewidencji gruntów i budynków przesyłane jest na adres wnioskodawcy za zwrotnym poświadczeniem odbioru bądź możliwe jest do odebrania w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w przypadku złożeniu kompletnego uzasadnionego wniosku.
  W przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów przeprowadzane jest postępowanie administracyjne w terminie do 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Kto może odebrać dokumenty:

 • Wnioskodawca osobiście lub upoważniona przez niego osoba.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA – WNIOSEK O DOKONANIE AKTUALIZACJI DANYCH ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.


2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
    a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
    b) pisemnie na adres siedziby Administratora.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o dokonanie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.


4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście.


7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.


8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.  


10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 Dodatkowe informacje:

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Wydziale Geodezji, Referat Aktualizacji Danych Opisowych, ul. Francuska 70, VI piętro, pokój 606 lub pod numerami tel. (32) 259 3861, (32) 259 3862, (32) 259 3126, (32) 259 3127, 32 259 3221 poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

 

Druki:

Wniosek o dokonanie aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice