Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku o przeprowadzenie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

         Dokumenty niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów:

 1. Dokumentacja geodezyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzona przez uprawnionego wykonawcę prac geodezyjnych.
 2. Oklauzulowany przez starostę projekt ustalenia klasyfikacji gruntów.
 3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 4. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 dostarcza wnioskodawcy klasyfikator/wykonawca prac geodezyjnych.

Gdzie należy złożyć dokumenty:

          Dokumenty można dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, na stanowiskach 15-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681,
 • Wysyłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
 • Przesłać elektronicznie korzystając z usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" na platformie ePUAP
 • Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

Załatwienie sprawy:

 • Decyzja zatwierdzająca gleboznawczą klasyfikację gruntów zostanie wydana w terminie 1 miesiąca (w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy) od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów wraz z dokumentacją geodezyjną oraz projektem ustalenia klasyfikacji.
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów stanowi podstawę dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Opłata skarbowa:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 

Opłaty dodatkowe nie pobierane przez Urząd :

 • Koszty opracowania dokumentacji klasyfikacyjnej oraz dokumentacji geodezyjnej, którą wykonywać będzie na zlecenie wnioskodawcy klasyfikator gruntów przy udziale geodety uprawnionego.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Dodatkowe informacje

Informacje na temat przebiegu sprawy uzyskać można w Wydziale Geodezji, Referat Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych, ul. Francuska 70, VIII piętro, pokój 804 lub 802 lub pod numerami tel. (32) 259 3113, (32) 259 3422,  poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZEPROWADZENIE UZUPEŁNIAJĄCEJ GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – zwanego dalej RODO - informuję, że:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;

    2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
              a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@katowice.eu,
              b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o przeprowadzenie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 7d pkt 1 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

    4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: strony postępowania, klasyfikator gruntów, podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty którym powierzono przetwarzanie danych;

    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;

    6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  oraz ograniczenia przetwarzania;

    7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy art. 77 RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

    8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest brak możliwości realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie adresu do korespondencji oraz numeru telefonu jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą;

    9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Druki:

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice