Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nadanie lub zmiana numeracji porządkowej nieruchomości

Nadanie lub zmiana numeracji porządkowej nieruchomości

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku określonego w załączniku nr 1 do rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Wniosek można pobrać w Urzędzie Miasta - w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681 lub ze strony internetowej Wydziału Geodezji.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty.

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy - do wniosku należy dołączyć mapę (kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki bądź terenu) lub szkic z ich lokalizacją i wskazaniem, któremu budynkowi należy ustalić numer porządkowy.

Do wniosku można dołączyć również (nieobowiązkowo):

 • Dokument potwierdzający własność lub władanie nieruchomością (aktualny odpis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości).
 • Decyzję ustalającą warunki zabudowy nieruchomości lub pozwolenie na budowę z załącznikami mapowymi.
 • Mapę z pomiaru powykonawczego budynku wraz z wyraźnym zaznaczeniem na mapie ilości wejść do budynku, którym mają być nadane numery porządkowe oraz z zaznaczeniem wjazdu na nieruchomość lub potwierdzenie przyjęcia do wykonania pomiaru powykonawczego budynku przez uprawnionego geodetę.

Sposób dostarczenia dokumentów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej przez Urząd Miasta Katowice na platformie ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Katowice znajdują się pod adresem: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=63

 

Pocztą tradycyjną dokumenty należy złożyć na adres:

Urząd Miasta Katowice

 1. Młyńska 4

40-098 Katowice

Dokumenty można złożyć osobiście pod adresem:

Urząd Miasta Katowice

 

Biuro Obsługi Mieszkańców

 1. Rynek 1

40-003 Katowice

stanowiska 15-17

Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców:

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek - środa: 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 17.00

piątek 7.30 - 14.00

Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 • Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Opłata skarbowa:

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii wynosi 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić :

- przelewem na nr konta bankowego Urzędu Miasta Katowice Wydział Księgowo-Rachunkowy 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,

- w oddziałach banku PKO BP S.A. (bez ponoszenia dodatkowych opłat),

- we wszystkich placówkach pocztowych (za dodatkową opłatą),

- za pomocą opłatomatów zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Francuskiej 70,

- na stanowiskach obsługi klientów w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Rynek 1 w Katowicach oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Placu Wolności 12A w Katowicach, przy  wykorzystaniu usługi Webpos Paybynet do płatności mobilnych realizowanych przez klientów Banku Pekao S.A., Banku PKO BP S.A., Banku ING Bank Śląski S.A. za pomocą aplikacji BLIK oraz Peopay,

- gotówką za pośrednictwem inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Placu Wolności 12A w Katowicach, w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice (pobór w punkcie znajdującym się w budynku przy ul. Francuskiej 70w Katowicach) oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellońska 25 w Katowicach.

 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Podstawa prawna:

 • Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotyczy Wniosku o ustalenie numeru porządkowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO - informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 2. a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu;
 3. b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o ustalenie numeru porządkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47a, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współwłaściciele nieruchomości, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w Urzędzie Miasta Katowice, podmioty przetwarzające, którym powierzono przetwarzanie danych, podmioty realizujące przesyłki.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście.
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy art. 77 RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest brak realizacji przedmiotowego wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Druki:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice