Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Podziały nieruchomości wykonywane w trybie art. 93 lub 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:

1. Etap I

Do wydania postanowienia zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości niezbędny jest:

 • wniosek o podział nieruchomości wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych lub innej osoby, która ma w tym interes prawny,
 • wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności odpis księgi wieczystej albo oświadczenie ( złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej), przedstawiający aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenia o stanie prawnym jaki wynika ze zbioru dokumentów,
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego dostępu nowowydzielanych działek do drogi publicznej,
 • wstępne projekty podziału wykonane na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu elementy zagospodarowania terenu, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95,
 • w przypadku ustalenia pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj czynności do których pełnomocnik posiada umocowanie.

2. Etap II

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt, wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości należy uzupełnić o:

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • projekty podziału nieruchomości wykonane przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielania przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. W przypadku, o którym mowa odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.

 

Uwaga! Wyżej wymienione dokumenty (mapa z projektem podziału, wykaz zmian gruntowych) należy złożyć w odpowiedniej ilości egzemplarzy, tj. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz jeden egzemplarz dla Sądu, dwa dla Starosty - celem dokonania zmian w EGiB i do Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz jeden dla Urzędu.

 

Podziały nieruchomości wykonywane w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o poddział nieruchomości, wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych lub osoby, która ma w tym interes prawny,
 • wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności odpis księgi wieczystej albo oświadczenie ( złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej) przedstawiający aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenia o stanie prawnym jaki wynika ze zbioru dokumentów,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • projekty podziału nieruchomości wykonane przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Sposób załatwienia:

 • Wstępny projekt podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ww. ustawy, opiniuje się w formie postanowienia.
 • Podział nieruchomości zatwierdza się decyzją Prezydenta Miasta Katowice.

Sposób dostarczenia dokumentów:

 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Pocztą tradycyjną dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

Dokumenty można złożyć osobiści pod adresem:

Urząd Miasta Katowice

Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Rynek 1

40-003 Katowice

stanowiska 15-17

Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców:

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek - środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 17.00

piątek 7.30 - 14.00

Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty:

 • Wniosek nie podlega opacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:

 • Dokumenty przesyłane są pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 stanowiska 15-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • wydanie postanowienia – około 1 miesiąca do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku,
 • wydanie decyzji – 1 miesiąc od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 • Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowic. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
 • Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowic. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Przetwarzanie danych osobowych: 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą
  w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@katowice.eu, lub tradycyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1. lit c i e RODO) wynikającego z art. 96 i 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, a także w celu archiwalnym na podstawie przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą m.in.:
  • - strony postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości,
  • - operator pocztowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście, co wynika z przepisów prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • - dostępu do treści swoich danych
 • - sprostowania lub uzupełnienia swoich danych
 • - ograniczenia przetwarzania swoich danych pod warunkiem wykazania jednej z podstaw prawnych określonych w art. 18 ust. 1 a-d RODO.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich brak uniemożliwi realizację Pani/Pana wniosku.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania w Urzędzie Miasta Katowice Pani/Pana danych osobowych są również dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Ochrona danych osobowych" oraz pod adresem internetowym  http://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idt=512&idr=106805&menu=809

 

Druki:

Wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego.

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem.

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice