Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Przepisy prawne oraz instrukcje

Przepisy prawne oraz instrukcje

Ustawy:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000) - pobierz

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1990) - pobierz

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899) - pobierz

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351) - pobierz

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 609) - pobierz

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1526) - pobierz

Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 214) - pobierz

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 57) - pobierz

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 945) - pobierz

 

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2021, poz.1368) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020, poz. 1322) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021, poz. 1385) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. 2020, poz. 1316) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. 2020, poz. 1321) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021, poz. 1390) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2020, poz. 1304) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021, poz. 820) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. 2016, poz. 312) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. 2013, poz. 1412) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012, poz. 1246) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2020, poz. 1357) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 2001, Nr 80, poz. 866) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. 1999, Nr 45, poz. 453) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz.U. 2005, Nr 86, poz. 736) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004, Nr 268, poz. 2663) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. 2001, Nr 84, poz. 911) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. 2003, Nr 141, poz. 1368) - pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wykonywania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 wrześnie 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2018, poz. 29) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. 2010, Nr 201, poz. 1333) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022, poz. 1670) - pobierz

 

INSTRUKCJE ARCHIWALNE:

Instrukcja techniczna K-1 mapa zasadnicza (1998r.) - pobierz

Wytyczne techniczne K-1.2 mapa zasadnicza - aktualizacja i modernizacja (1987r.) - pobierz

Wytyczne techniczne K-1.8 prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej (2007r.) - pobierz

Instrukcja techniczna G-2 - wysokościowa osnowa geodezyjna (1968 r.) - pobierz

Instrukcja techniczna G-1 pozioma osnowa geodezyjna (1986r.) - pobierz

Instrukcja techniczna G-4 pomiary sytuacyjne i wysokościowe (1979r. ze zmianą z 1983r. ) - pobierz

Instrukcja techniczna G-7 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (1998r.) - pobierz

Instrukcja techniczna O-1 ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (1988r.) -pobierz

Instrukcja techniczna O-3 zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (1992r.) - pobierz

 

Regulaminy:

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Katowice - pobierz

Statut Urzędu Miasta Katowice - pobierz


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice