Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej

Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej

Wymagane dokumenty:

          Operat techniczny należy sporządzić w postaci elektronicznej - w formacie jednego (wielostronicowego) pliku

          PDF, podpisanego przez kierownika pracy elektronicznym podpisem w formacie PADES.

          Dla prac zgłoszonych do 30.07.2020r. możliwe jest przekazywanie operatów w postaci papierowej.

 • Pliki danych służące do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Opcjonalnie: dokumenty i materiały przeznaczone dla zleceniodawcy, które mają zostać opatrzone klauzulą urzędową (należy je złożyć równocześnie z zawiadomieniem i operatem).

 Gdzie należy złożyć dokumenty:

Operat elektroniczny:

Operat papierowy:

 • pocztą lub kurierem na adres:
  Urząd Miasta Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice
  (z dopiskiem „BOM – Wydział Geodezji").
 • w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, I piętro, stanowiska 15-17) w godzinach: poniedziałek, czwartek 7.30 - 17.00, wtorek, środa 7.30 – 15.30,  piątek 7.30 – 14.00 tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681
  Pliki danych służące do aktualizacji baz danych zasobu należy dołączyć do operatu na nośniku CD lub przesłać pocztę elektroniczną na adres: rzgik-operaty@katowice.eu.

 Gdzie należy zgłosić się po odbiór dokumentów:

 • W przypadku operatów elektronicznych protokół weryfikacji zostanie wysłany za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • W przypadku operatów papierowych (złożonych osobiście, pocztą lub kurierem) protokół weryfikacji (ewentualnie również operat do poprawy) należy odebrać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, I piętro, stanowiska 15-17) w godzinach: poniedziałek, czwartek 7.30 - 17.00, wtorek, środa 7.30 – 15.30,  piątek 7.30 – 14.00. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą zostać wysłane pocztą tradycyjną.

Kto może odebrać dokumenty:

 • Wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba (w przypadku odbioru osobistego).

Opłaty:

 • Brak. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Weryfikacja dokonywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie:

 • 7 dni roboczych w przypadku obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1ha;
 • 10 dni roboczych w przypadku obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 1 ha do 10 ha;
 • 20 dni roboczych w przypadku obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 10 ha.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z   dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO - informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@katowice.eu,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty którym powierzono przetwarzanie danych;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście;

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy art. 77 RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest brak możliwości realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie adresu do korespondencji oraz numeru telefonu jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą;

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Dodatkowe informacje:

 • Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać pod numerami telefonu (32) 259 3409,  (32) 259 3097, (32) 259 3749, (32) 259 3893, (32) 2593025, (32) 2593113 w godzinach: poniedziałek, czwartek 7.30 - 17.00, wtorek, środa 7.30 – 15.30,  piątek 7.30 – 14.00.
 • Ogólne warunki wykonywania prac geodezyjnych, opracowywania ich wyników oraz kompletowania operatu znajdują się w poniższych wytycznych (dołączanych również do zgłoszenia pracy). 

 Wytyczne

 Druki:

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice