Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zamówienie na udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wypis z rejestru gruntów, rejestru/kartoteki budynków/lokali i wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej)

Zamówienie na udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wypis z rejestru gruntów, rejestru/kartoteki budynków/lokali i wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej)

Wymagane dokumenty:

Gdzie należy złożyć wniosek:

  • Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681.
  • Wniosek można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej przez Urząd Miasta Katowice na platformie ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Katowice znajdują się pod adresem: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=20

Gdzie należy odebrać dokument:

  • Dokumenty wydawane są w ustalonym terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681.

Termin załatwienia:

  • Wnioski realizowane są na miejscu w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681.
  • W przypadku obszernych wniosków lub wymagających postępowania wyjaśniającego termin ustalany jest w momencie złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA – WYDANIE: WYPISU, WYPISU I WYRYSU, WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w nastę-pujący sposób:
    a)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@katowice.eu,
    b)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie: wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.
 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
 
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości pozyskania dokumentów z operatu ewidencyjnego. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 
10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Inne informacje:

  • Dokumenty z operatu ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów ewidencyjnych (w tym również informację o numerze księgi wieczystej) wydawane są na wniosek właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie (należy wskazać przepis prawa).
  • Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Druki:

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wypis i wyrys).


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice