Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Zgłoszenie prac geodezyjno – kartograficznych

Zgłoszenie prac geodezyjno – kartograficznych

Jak i gdzie można zgłosić pracę geodezyjną:

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

 • w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, I piętro, stanowiska 15-17) w godzinach pracy biura: poniedziałek w godzinach 7.30 - 7.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 - 15.,0, czwartek w godzinach 7.30 - 17.00, w piątek w godzinach 7.30 - 14.00

Kto zgłasza pracę geodezyjną:

Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 lipca 2021 r.  w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 12 ust. 1 pkt 3), art. 12 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: upoważnieni przedstawiciele wnioskodawcy, podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości pozyskania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 2. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 Ważne informacje dla geodetów – wykonawców prac geodezyjnych:

 • Z uwagi na zaprzestanie z dniem 01.01.2013r. prowadzenia mapy zasadniczej w formie analogowej i przejście na postać cyfrową, kompetencje dokonywania zmian na przedmiotowej mapie należą do Referatu Mapy Numerycznej. Aktualizacja cyfrowej mapy zasadniczej następuje w oparciu o dokumentacje geodezyjną i kartograficzną przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Numerację nowych projektowanych działek oraz punktów granicznych należy ustalić telefoniczne z Panią Aleksandrą Niszkiewicz, tel. (32) 259 3572, pok. 816 ul. Francuska 70, z Panem Markiem Wróblem tel. (32) 259 3408, pok. 807, ul. Francuska 70 lub z Panem Witoldem Kwiatkowskim tel. (32) 259 3395, pok. 807, ul. Francuska 70.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz. U. z 2012r. poz. 1247) obecnie obowiązującym układem jest układ 2000. Program do transformacji współrzędnych pomiędzy układami 1965 i 2000 można pobrać TU.
 • Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych można pobrać TU.
 • Operat techniczny sporządzony w postaci elektronicznej w formacie jednego (wielostronicowego) pliku PDF, podpisany przez kierownika pracy elektronicznym podpisem w formacie PADES należy przesłać za pośrednictwem portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety lub platformy ePUAP - w przypadku braku założonego konta w portalu.
 • Z portalu internetowego Geo-Ośrodek Serwis Geodety możesz skorzystać tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego Wniosku o dostęp do portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety.

 

Druki:

Zgłoszenie prac geodezyjnych.

 Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzupełniające.

 Informacja o składaniu operatu.

 Wniosek o dostęp do portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety.

Regulamin korzystania z portalu GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice