Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

inicjatywa lokalna.jpg

...............................................................................................................................................

Rozstrzygnięcie 10. edycji naboru wniosków o inicjatywę lokalną na 2022 rok - ze 196 zgłoszonych wniosków, do realizacji wybrano 120.

Zestawienie zbiorcze inicjatyw lokalnych 2022 wraz z informacją o rozstrzygnięciu w podziale na wydziały UM Katowice

 Zbiorówka - inicjatywy lokalne 2022 - podział wg wydziałów odpowiedzialnych za współprealizację.pdf

 

Zestawienie zbiorcze inicjatyw lokalnych wraz z informacją o rozstrzygnięciu w podziale na miejsce realizacji inicjatyw lokalnych – wg jednostek pomocniczych (dzielnic)


JP nr 1 Śródmieście - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 2 Załęska Hałda - Brynów - Cżęść Zachodnia - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 3 Zawodzie - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 6 Ligota - Panewniki - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 7 Załęże - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 8 Osiedle Witosa - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 9 Osiedle Tysiąclecia - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 10 Dąb - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 11 Wełnowiec Józefowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 12 Koszutka - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 13 Bogucice - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 14 Dąbrówka Mała - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 15 Szopienice- Burowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 16 Janów - Nikiszowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 17 Giszowiec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 18 Murcki - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 19 Piotrowice-Ochojec - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 20 Zarzecze - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 21 Kostuchna - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

JP nr 22 Podlesie - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf

Katowice i poza Katowicami - inicjatywy lokalne 2022 - rozstrzygnięcie.pdf


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Katowice w zależności od wydziału odpowiedzialnego za współrealizację inicjatywy lokalnej:

1. WYDZIAŁ KULTURY - Piotr Kalinowski tel. (32) 2593 - 137 e-mail: piotr.kalinowski@katowice.eu,

2. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - Agnieszka Tabaka - Sowa tel. (32) 2593-118 e-mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu

3. WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG - Aleksandra Zaguła tel. (32) 25 93 401 e-mail: aleksandra.zagula@katowice.eu

4. WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Wanda Moryson tel. (32) 2593 – 814 e-mail: wanda.moryson@katowice.eu

5. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU - Mateusz Gawenda tel. 32 705 41 84 e-mail: mateusz.gawenda@katowice.eu -

                                                            Klaudia Gymza Referat Sportu tel. 32 2593 720 e-mail: klaudia.gymza@katowice.eu

6. WYDZIAŁ PROMOCJI - Magdalena Czekajska tel. 32 2593-853 e-mail: magdalena.czekajska@katowice.eu 

7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Joanna Pruchniewska tel. 32 7054-619 e-mail: joanna.pruchniewska@katowice.eu


.................................................................................................................................................

Informujemy, że od 1 października 2021 r. rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada 2021 r. i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2022 rok.


WZÓR WNIOSKU O INICJATYWĘ LOKALNĄ

zal nr 1 - wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną.doc

zal nr 1 - wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną pdf a.pdf


Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej można uzyskać telefonicznie: 32 2593-118 lub mailowo: inicjatywalokalna@katowice.eu

Wykaz osób udzielających informacji nt. wniosków o inicjatywę lokalną  na 2022 r.:

1. WYDZIAŁ KULTURY - Piotr Kalinowski tel. (32) 2593 - 137 e-mail: piotr.kalinowski@katowice.eu,

                                          Martyna Uchto tel. (32)2593 - 705 e-mail: martyna.uchto@katowice.eu

2. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - Agnieszka Tabaka - Sowa tel. (32) 2593-118 e-mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu

3. WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG - Aleksandra Zaguła tel. (32) 25 93 401 e-mail: aleksandra.zagula@katowice.eu

4. WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Wanda Moryson tel. (32) 2593 – 814 e-mail: wanda.moryson@katowice.eu

5. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU - Mateusz Gawenda tel. 32 705 41 84 e-mail: mateusz.gawenda@katowice.eu -

                                                            Zakres inicjatyw lokalnych: edukacja, oświata i wychowanie.

                                                            Klaudia Gymza Referat Sportu tel. 32 2593 720 e-mail: klaudia.gymza@katowice.eu

                                                            Zakres inicjatyw lokalnych: działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki.

6. WYDZIAŁ PROMOCJI - Magdalena Czekajska tel. 32 2593-853 e-mail: magdalena.czekajska@katowice.eu 

                                             Dorota Mysiak tel. 32 2593-092 e-mail: dorota.mysiak@katowice.eu 

7. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - Anna Pomykała Telefon: (32) 2593-654 e-mail: anna.pomykala@katowice.eu

8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Joanna Pruchniewska tel. 32 7054-619 e-mail: joanna.pruchniewska@katowice.eu

9. WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - Tel: (32) 2593-624 e-mail: rm@katowice.eu


Jednym z kryteriów oceny ofert jest opinia Rady Jednostki Pomocniczej - wykaz działających RJP dostęny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 
2. działalności charytatywnej, 
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
6. promocji i organizacji wolontariatu, 
7. edukacji, oświaty i wychowania, 
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, 
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej, 
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, 
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice. 

Kiedy składać wnioski:

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1.X do 15.XI roku poprzedzającego rok budżetowy, z terminem realizacji od 1 stycznia do końca roku budżetowego 

Jak złożyć wniosek:

- w Punkcie podawczym - Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, lub

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub

- poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice lub jednostka organizacyjna Miasta Katowice wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Katowice z wnioskodawcą. 


Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXI/514/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

​zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Zarządzenie  Nr 1182/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej​

....................................................................................................................................

BROSZURA INFORMACYJNA o INICJATYWIE LOKALNEJ: broszura dotycząca inicjatywy lokalnej na 2022 r.pdf

ULOTKA INFORMACYJNA: ULOTKA - inicjatywa lokalna.pdf

................................................................................................................................................................................................

DANE SPRAWOZDAWCZE ZA 2020 rok 

wnioski IL - 2020 - dane sprawozdawcze ogółem.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - inicjatywy lokalne zrealizowane.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - inicjatywy niezrealizowane 2020.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - inicjatywy lokalne 2020 przeniesione na 2021 rok.pdf

Sprawozdanie z realizacji inicjatyw lokalnych za 2020 rok - IL na 2020 rozpatrzone negatywnie na etapie oceny.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice