Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Dyskusje publiczne on-line - instrukcja

Dyskusje publiczne on-line - instrukcja


Jak wziąć udział w dyskusji publicznej:


  • Kliknij w link Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

(pod odnośnikiem do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu planu miejscowego, który Cię interesuje)

  • Wybierz opcję:  Kontynuuj w tej przeglądarce
  • Wypełnij pole: Wpisz nazwę 

(podana nazwa będzie widoczna dla pozostałych uczestników dyskusji w trakcie jej trwania)

  • Pod polem "wpisz nazwę"  wybierz odpowiednie ustawienia  dźwięku i obrazu
(jeżeli zamierzasz zabrać głos w dyskusji - upewnij się, że na Twoim urządzeniu działają funkcje dźwięku i obrazu – mikrofon, kamera)

  • Kliknij Dołącz teraz
(przejdziesz do poczekalni, z której organizator wpuści Cię na spotkanie)


Jak zabrać głos w dyskusji publicznej:


  • Po dołączeniu do spotkania  w celu usprawnienia jego przebiegu - prosimy o wyciszenie  mikrofonów (organizator także może wyciszać mikrofony lub czasowo blokować czat w celu zachowania porządku dyskusji)
  • Chęć zabrania głosu w dyskusji zgłoś  opcję  „podnieś rękę” 

(czekaj na zaproszenie organizatora do zabrania głosu)

  • Możesz także zadać pytanie lub napisać uwagę poprzez czat


Składanie uwag w toku dyskusji publicznej:


Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* dyskusja prowadzona będzie w sposób umożliwiający:

„ 1) zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, oraz 

2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby”.


* art. 8 c i d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)


Treści uwag, nie spełniające wymogów formalnych nie będą mogły być rozpatrzone w trybie przewidzianym ww. ustawą.

Treści uwag, w tym dane osobowe będą widoczne dla uczestników dyskusji.

Uwagi do projektu planu można także składać w sposób określony w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, którego dotyczy dyskusja publiczna.


Rejestrowanie dyskusji:

Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.


Uwaga: Szczegółowe informacje o aplikacji Microsoft Teams są dostępne TUTAJ


Informacje o ochronie danych osobowych:


KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej  4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożone uwagi może być niemożliwe.

8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.


KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi ze składającym uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice