Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan dla Murcek

Plan dla Murcek


tytul.jpg

PLAN MIEJSCOWY

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: plan miejscowy lub mpzp) to zbiór zasad i reguł określający przeznaczenie terenów oraz dopuszczalne sposoby i warunki ich zabudowy i zagospodarowania. W toku procedury planistycznej ustalane są między innymi: maksymalne wysokości i gabaryty budynków oraz funkcje, jakie mogą one pełnić. Plan miejscowy zawiera także regulacje dotyczące układu ulic, placów i terenów zieleni.

Procedurę planistyczną sporządzenia planu dla Murcek rozpoczęto Uchwałą nr LV/1127/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Rada Miasta postanowiła wtedy przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki w zakresie Jednostki Pomocniczej Murcki z wyjątkiem terenów Parku Murckowskiego, Wzgórza Wandy i Rezerwatu „Las Murckowski". Tereny te nie zostały wskazane w uchwale ze względu na to, że sporządzany jest już dla nich plan miejscowy.

Sporządzenie mpzp ma na celu umożliwienie rozwoju dzielnicy przy zachowaniu wartości świadczących o jej historii. Na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają wpływ liczne uwarunkowania i regulacje – z niektórymi z nich można zapoznać się w zakładce MATERIAŁY PLANISTYCZNE.  Znajdują się tam między innymi: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice" – II edycja, opracowanie ekofizjograficzne i gminna ewidencja zabytków.

W procedurze sporządzenia planu dla Murcek, na poszczególnych etapach organizowane są spotkania i punkty konsultacyjne. 

Poniższy schemat przedstawia kolejne etapy procedury planistycznej.


projektowanie.JPG

KONSULTACJE

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych przeprowadzonych na etapie zbierania wniosków: poniżej plik do pobrania w formacie pdf.Zapowiedź dalszych działań:

Procedura planistyczna jest obecnie na etapie opracowania projektu. Po sporządzeniu pierwszej koncepcji zostanie ona opublikowana na stronie www.plandlamurcek.katowice.eu. Na miejskiej platformie konsultacyjnej można będzie odnieść się do zaprezentowanego materiału: zostawić komentarz, opinię czy pytanie.

Głównym elementem konsultacji będzie drugie otwarte spotkanie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, zorganizowane na terenie dzielnicy w godzinach popołudniowych. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie propozycja rozwiązań projektowych.

Informacje o kolejnych działaniach będą dostępne na stronie internetowej oraz na plakatach i ulotkach w przestrzeni Murcek.


KONTAKT 

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Referat Planowania Przestrzennego

Rynek 13, piętro V, pok. 504
tel. (32) 259 35 52 i (32) 259 35 55

Pomoc w złożeniu wniosku:
Biuro Obsługi Mieszkańców

Rynek 1, piętro I, stanowisko 25
tel.  (32) 259 34 10MATERIAŁY PLANISTYCZNE

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dla Murcek

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice” – II edycja

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice

Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej, w tym: obowiązujące plany miejscowe, gminna ewidencja zabytkówsprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice