Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet MPZP obszaru dzielnicy Murcki

MPZP obszaru dzielnicy Murcki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: plan miejscowy lub mpzp) to zbiór zasad i reguł określający przeznaczenie terenów oraz dopuszczalne sposoby i warunki ich zabudowy i zagospodarowania. W toku procedury planistycznej ustalane są między innymi: maksymalne wysokości i gabaryty budynków oraz funkcje, jakie mogą one pełnić. Plan miejscowy zawiera także regulacje dotyczące układu ulic, placów i terenów zieleni.

Procedurę planistyczną sporządzenia planu dla Murcek rozpoczęto Uchwałą nr LV/1127/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Rada Miasta postanowiła wtedy przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki w zakresie Jednostki Pomocniczej Murcki z wyjątkiem terenów Parku Murckowskiego, Wzgórza Wandy i Rezerwatu „Las Murckowski". Tereny te nie zostały wskazane w uchwale ze względu na to, że sporządzany jest już dla nich plan miejscowy.

Sporządzenie mpzp ma na celu umożliwienie rozwoju dzielnicy przy zachowaniu wartości świadczących o jej historii. Na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają wpływ liczne uwarunkowania i regulacje – z niektórymi z nich można zapoznać się w zakładce MATERIAŁY PLANISTYCZNE.  Znajdują się tam między innymi: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice" – II edycja, opracowanie ekofizjograficzne i gminna ewidencja zabytków.

W procedurze sporządzenia planu dla Murcek, na poszczególnych etapach organizowane są spotkania i punkty konsultacyjne. 

Poniższy schemat przedstawia aktualny etap sporządzania planu w perspektywie całej procedury planistycznej.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice