Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet MPZP obszaru dzielnicy Murcki

MPZP obszaru dzielnicy Murcki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: plan miejscowy lub mpzp) to zbiór zasad i reguł określający przeznaczenie terenów oraz dopuszczalne sposoby i warunki ich zabudowy i zagospodarowania. W toku procedury planistycznej ustalane są między innymi: maksymalne wysokości i gabaryty budynków oraz funkcje, jakie mogą one pełnić. Plan miejscowy zawiera także regulacje dotyczące układu ulic, placów i terenów zieleni.

Procedurę planistyczną sporządzenia planu dla Murcek rozpoczęto Uchwałą nr LV/1127/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Rada Miasta postanowiła wtedy przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki w zakresie Jednostki Pomocniczej Murcki z wyjątkiem terenów Parku Murckowskiego, Wzgórza Wandy i Rezerwatu „Las Murckowski". Tereny te nie zostały wskazane w uchwale ze względu na to, że sporządzany jest już dla nich plan miejscowy.

Sporządzenie mpzp ma na celu umożliwienie rozwoju dzielnicy przy zachowaniu wartości świadczących o jej historii. Na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają wpływ liczne uwarunkowania i regulacje – z niektórymi z nich można zapoznać się w zakładce MATERIAŁY PLANISTYCZNE.  Znajdują się tam między innymi: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice" – II edycja, opracowanie ekofizjograficzne i gminna ewidencja zabytków.

W procedurze sporządzenia planu dla Murcek, na poszczególnych etapach organizowane są spotkania i punkty konsultacyjne. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice