Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Piotrowic-Ochojca - opis działań i terminy

Plan dla Piotrowic-Ochojca - opis działań i terminy

 1. Uchwała Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30.05.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych  Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic".
 2. Pismami Prezydenta Miasta Katowice nr PP.6721.29.6.2011.MK2 z dnia 17.08.2011r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.
 3. W dniu 22.08.2011r. ogłoszono w miejscowej prasie, zawiadomiono przez obwieszczenie na tablicy i przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu.
 4. Złożone wnioski zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Katowice w dniu 30.08.2013r.
 5. W związku z potrzebą uaktualnienia poprzednio zgromadzonego materiału pismami Prezydenta Miasta Katowice nr B-IV.6721.13.2016 z dnia 18.08.2017r. ponownie ogłoszono w miejscowej prasie, zawiadomiono przez obwieszczenie na tablicy i przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic" - część obejmująca tereny dzielnicy Piotrowice - Ochojec oraz północno - zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna.
 6. W dniu 19.10.2017. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia planu Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
 7. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Katowice wniosków w terminie złożonych po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia ww. mpzp – 16.03.2018 r.
 8. Posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Katowicach – zaopiniowanie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic"- część obejmująca tereny dzielnicy Piotrowice - Ochojec oraz północno - zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna -  17 stycznia 2019 r. (opinia pozytywna).
 9. Pismami Prezydenta Miasta Katowice nr B-IV.6721.13.2016.PW z dnia 17.04.2019r. przekazano projekt miejscowego planu organom i instytucją w celu uzyskania uzgodnień i opinii (uzyskano wszystkie pozytywne uzgodnienia i opinie).
 10. Uzyskano zgody Marszałka Województwa Śląskiego i Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
 11. Wykonano opracowanie pn. „Analiza dróg publicznych dzielnicy Podlesie", „Analiza dróg publicznych dzielnicy Zarzecze", „Analiza dróg publicznych dzielnicy Piotrowice - Ochojec". Przedmiotem analizy był istniejący i projektowany układ drogowy dzielnic: Podlesie, Zarzecze, Piotrowice - Ochojec miasta Katowice.
 12. Uwzględnienie m.in. wniosków (wytycznych) ustalonych w „Analizie dróg publicznych dzielnicy Piotrowice - Ochojec", wydawanych decyzji administracyjnych, wymagało uzyskanie ponownych opinii i uzgodnień organów i instytucji. Pismami Prezydenta Miasta Katowice nr B-IV.6721.7.2020.JP z lutego 2022r. przekazano projekt miejscowego planu organom i instytucją w celu uzyskania ponownych uzgodnień i opinii (uzyskano wszystkie pozytywne uzgodnienia i opinie).

Aktualnie w ramach procedury planistycznej projekt miejscowego planu dla Piotrowic - Ochojca jest wyłożony do publicznego wglądu.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice