Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Opis działań i terminy

Opis działań i terminy


 1. Uchwała Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30.05.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych  Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic".
 2. Pismami Prezydenta Miasta Katowice nr PP.6721.29.6.2011.MK2 z dnia 17.08.2011r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.
 3. W dniu 22.08.2011r. ogłoszono w miejscowej prasie, zawiadomiono przez obwieszczenie na tablicy i przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu.
 4. Złożone wnioski zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Katowice w dniu 30.08.2013r.
 5. W związku z potrzebą uaktualnienia poprzednio zgromadzonego materiału pismami Prezydenta Miasta Katowice nr B-IV.6721.13.2016 z dnia 02.06.2017r. ponownie ogłoszono w miejscowej prasie, zawiadomiono przez obwieszczenie na tablicy i przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic" - część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna.
 6. W dniu 28.07.2017r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia planu Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
 7. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Katowice wniosków w terminie złożonych po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia ww. mpzp – 01.09.2017r.
 8. Posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Katowicach – zaopiniowanie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic"- część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna - 17 stycznia 2019 r. (opinia pozytywna).
 9. Pismami Prezydenta Miasta Katowice nr PP.6721.13.2016 z dnia 01.04.2019r. zawiadomiono przekazano projekt miejscowego planu organom i instytucją w celu uzyskania uzgodnień i opinii (uzyskano wszystkie pozytywne uzgodnienia i opinie).
 10. Uzyskano zgody Marszałka Województwa Śląskiego i Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
 11. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Rynek 13, pokój 411, w poniedziałki, wtorki i środy w godz. od 11.30 do 15.30, w czwartki w godz. od 11.30 do 17.00, w piątki w godz. od 08.00 do 12.00.
 12. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się 22 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Młyńska 4 , w sali 209 o godz. 15.00.
 13. Uwagi można było składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019 r.
 14. Otwarte konsultacje dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu, odbyły się w dniu 1 sierpnia 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1 w Katowicach:
 • W godzinach od 9.00 do 15.00 odbyły się konsultacje indywidualne dedykowane osobom, które chcą dowiedzieć się jakie rozwiązania w projekcie planu miejscowego zostały przyjęte dla poszczególnych terenów i nieruchomości.
 • W godzinach od 15.00 do 17.00 planowana jest prezentacja założeń planistycznych i rozwiązań projektu planu.
15. Otwarte spotkania Urzędu Miasta Katowice z mieszkańcami dzielnicy Podlesie w dniach 21-  23 sierpnia   
       2019r.
16. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Katowice - 9 września 2019r.

17. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Katowice informujące o spotkaniach konsultacyjnych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic" – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna w dniu 05.02.2021 r.:

 • indywidualne spotkania w dniach od 16 do 18 lutego 2021r., od 23 do 25 lutego 2021r. oraz od 2 do 4 marca 2021r., w godzinach od 1500 do 1900, w punkcie konsultacyjnym w Domu Kultury i Sportu przy ul. Sołtysiej w Katowicach.
 • informacje udzielane telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 10-13.

18. Następnie projekt planu poddany został ponownej analizie oraz kolejnym weryfikacjom. zaistniała konieczność powtórzenia części procedury formalno-prawnej tj. wystąpienie o opinie i uzgodnienia. Zgodnie z obowiązującym trybem formalno­-prawnym, projekt planu został ponownie poddany procedurze opiniowania i uzgadniania, w trakcie której uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie właściwych organów i instytucji.

19.Kolejnym etapem prac planistycznych było w dniach od 19 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic" – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna w Katowicach. 

20. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się 1 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1, o godz. 1700.

21. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Katowice - 28 stycznia 2022r.

Aktualnie w ramach procedury planistycznej projekt miejscowego planu dla Podlesia przygotowywany jest do przedstawienia Radzie Miasta Katowice w celu jego uchwalenia.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice