Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Informacje o planie

Informacje o planie

Z dniem 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), która wprowadziła do systemu planowania przestrzennego nowe narzędzie planistyczne czyli plan ogólny gminy.

Zgodnie z wprowadzoną do słownika ustawowego nową definicją jest to jeden z aktów planowania przestrzennego – zastąpi on dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale ma być dużo prostszym dokumentem niż studium, a jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W przeciwieństwie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego.

Plan ogólny gminy sporządza się dla całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Koszty sporządzenia planu ogólnego obciążają budżet gminy. Musi być on obowiązkowo opracowany przez gminy do 31 grudnia 2025 r. Obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stracą ważność wraz z przyjęciem planu ogólnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości planu ogólnego i procedury jego sporządzania można znaleźć TUTAJ.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice