Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych

Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych


O G Ł O S Z E N I E

P R E Z Y D E N T M I A S T A K A T O W I C E

z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice na wsparcie realizacji zadań w obszarze „nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania” pn. „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024”

 1. RODZAJ I CEL ZADANIA

Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) zleca się w formie wsparcia realizację zadań w obszarze „nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania” pn. „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 (EMNK 2024)”, w tym:

 1. Organizacja imprez promujących EMNK 2024,

 2. Organizacja imprez upowszechniających EMNK 2024.

 1. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 1. Zadanie polega na realizacji imprez promujących EMNK 2024 lub imprez upowszechniających EMNK 2024 w ramach zadania w obszarze „nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania” pn. „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024”.

 2. Oferent składa ofertę na jedno z wybranych zadań. W razie zainteresowania udziałem w obu zadaniach, oferent zobowiązany jest do złożenia dwóch osobnych ofert.

 1. Celem realizacji zadań jest:

 1. Organizacja imprez promujących EMNK 2024 w celu kreowania pozytywnego wizerunku tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 oraz idei nauki dostępnej dla wszystkich wśród mieszkańców Miasta Katowice, za pomocą ogólnodostępnych wydarzeń o charakterze popularnonaukowym.

 2. Organizacja imprez upowszechniających EMNK 2024 w celu zapewnienia równego dostępu do informacji oraz korzyści płynących z otrzymania przez Miasto Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 za pomocą wydarzeń popularnonaukowych skierowanych do wszystkich mieszkańców Katowic.

 1. Odbiorcy zadania:

Mieszkańcy Miasta Katowice.

 1. Miejsce realizacji zadania

Zadania będą realizowane na terenie Miasta Katowice.

 1. Szczegółowy zakres zadania:

 1. Organizacja imprez promujących Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024, w tym organizacja ogólnodostępnych imprez, festynów, warsztatów, pokazów, wystaw, eventów itp. o charakterze popularnonaukowym promujących tytuł EMNK 2024, skierowanych do wszystkich mieszkańców Katowic, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb i wieku.

 2. Organizacja imprez upowszechniających Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024, w tym organizacja imprez, festynów, warsztatów, pokazów, wystaw, eventów itp. o charakterze popularnonaukowym upowszechniających tytuł EMNK 2024, skierowanych do wszystkich mieszkańców Miasta Katowice z uwzględnieniem ich potrzeb i wieku.

Tematyka proponowanych działań powinna wpisywać się w zakres przynajmniej jednej z sześciu ścieżek tematycznych Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Więcej informacji na temat EMNK 2024 znajduje się na stronie pod linkiem: https://us.edu.pl/europejskie-miasto-nauki/.

 1. Oczekiwane rezultaty:

 1. Organizacja imprez promujących Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024:

 1. wykreowanie pozytywnego wizerunku tytułu EMNK 2024 wśród mieszkańców Katowic,

 2. aktywizacja społeczności lokalnych,

 3. aktywizacja mieszkańców Katowic z uwzględnieniem różnorodności potrzeb i wieku.

 1. Organizacja imprez upowszechniających Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024:

 1. zapewnienie równego dostępu do informacji na temat tytułu EMNK 2024 dla mieszkańców Katowic z uwzględnieniem różnorodności potrzeb i wieku,

 2. rozpowszechnienie informacji o tytule EMNK 2024 wśród wszystkich mieszkańców Katowic.

 1. Wskaźniki realizacji zadań, m.in:

 1. Organizacja imprez promujących Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024:

 1. liczba uczestników podejmowanych działań,

 2. liczba zrealizowanych wydarzeń,

 3. dywersyfikacja podjętych działań,

 4. liczba polubień/reakcji pod postami dotyczącymi działań podjętych w ramach zadania na portalach społecznościowych,

 5. liczba wydanych egzemplarzy publikacji/raportów/dokumentacji.

 1. Organizacja imprez upowszechniających Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024:

 1. liczba uczestników podejmowanych działań,

 2. liczba zrealizowanych wydarzeń,

 3. liczba kanałów dotarcia do mieszkańców,

 4. liczba wyświetleń pod postami dotyczącymi działań podjętych w ramach zadania na portalach społecznościowych,

 5. liczba postów/artykułów/treści na temat działań podjętych w ramach zadania w mediach,

 6. liczba miejsc, w których podjęte zostały działania,

 7. liczba wydanych egzemplarzy publikacji/raportów/dokumentacji,

 8. dywersyfikacja podjętych działań.

UWAGA: Zadanie zostanie uznane za zrealizowane przy osiągnięciu poszczególnych rezultatów na poziomie minimum 80 % wskazanych w ofercie.

Oferent może przedstawić w ofercie inne niż wskazane wyżej rezultaty, przy czym zobowiązany jest do wskazania sposobu ich osiągnięcia i monitorowania.

 1. Sposoby monitorowania wskaźników, m.in.:

 1. Organizacja imprez promujących Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024:

  1. listy uczestników,

  2. dokumentacja działań promocyjnych (np.: postów na portalach społecznościowych, artykułów w prasie itp.),

  3. harmonogram zadań,

  4. scenariusz wydarzeń,

  5. dywersyfikacja podejmowanych działań,

  6. raporty dot. wyświetleń i polubień postów,

  7. dokumentacja zdjęciowa.

 2. Organizacja imprez upowszechniających Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024:

  1. dokumentacja działań promocyjnych (np. plakatów, postów na portalach społecznościowych, ogłoszeń w prasie/telewizji itp.),

  2. dywersyfikacja podejmowanych działań,

  3. harmonogram działań,

  4. raporty dot. wyświetleń i polubień postów,

  5. dokumentacja zdjęciowa.

Zadania powinny być realizowane zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240).

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Kwota przeznaczona na realizację zadań w obszarze „nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania” pn. „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024”, w tym:

 1. Organizacja imprez promujących EMNK 2024 – 250 000,00 zł;

 2. Organizacja imprez upowszechniających EMNK 2024 – 250 000,00 zł.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym tj. organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

 1. ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

 2. ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie miało formę wspierania wykonania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia przez organizację nie mniej niż 1% wkładu własnego w całkowitym koszcie realizacji zadania (wkład osobowy lub/i wkład finansowy).

 2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku zadania muszą być wydatkowane na realizację zadania, na które udzielono wsparcia.

 3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 4. Wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

 • niezbędne dla realizacji zadania publicznego objętego konkursem,

 • racjonalne i efektywne oraz muszą spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),

 • faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objętego konkursem,

 • odpowiednio udokumentowane,

 • zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kosztów realizacji zadania publicznego.

 1. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 2. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Miasta Katowice wyniesie maksymalnie 99% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

 4. Warunkiem przekazania przyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji.

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW

 1. Termin realizacji zadań:

 1. Organizacja imprez promujących EMNK 2024 - od 10 lutego 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., przy czym rozpoczęcie realizacji zadania nie może być datowane wcześniej niż od dnia podpisania umowy.

 2. Organizacja imprez upowszechniających EMNK 2024 - od 10 lutego 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., przy czym rozpoczęcie realizacji zadania nie może być datowane wcześniej niż od dnia podpisania umowy.

 1. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji: od dnia rozpoczęcia realizacji zadania i nie później niż do 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Termin poniesienia wydatków dla pozostałych środków: od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia zakończenia realizacji zadania.

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych - nazwa konkursu i zadania, tj. „Organizacja imprez promujących EMNK 2024” lub „Organizacja imprez upowszechniających EMNK 2024”, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, w terminie do dnia 8 stycznia 2024 roku do godz. 12.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 1. Oferty złożone po terminie tj. po godz. 12.00 w dniu 8 stycznia 2024 roku nie będą rozpatrywane.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, dzwoniąc pod numer telefonu (032) 259 37 25 (w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30-15.30,
  w czwartki w godz. 7.30 – 17.00, w piątki w godz. 7.30 – 14.00).

 3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

 1. w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

 2. w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, piętro IV, pok. 407,

 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Biuro Pełnomocnika ds.
  Organizacji Imprez Strategicznych,

 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

 5. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 1. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

 4. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 • wyboru najkorzystniejszej oferty,

 • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.) co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 1. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7 (piętro IV, pok. 407).

 3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać analizie merytorycznej.

 4. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 30 punktów.

 5. Komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia, zaopiniuje poszczególne oferty na podstawie przedstawionej dokumentacji.

 6. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem propozycji wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

 7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert na każde z zadań wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 8. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji podawane są do informacji publicznej w terminie do 70 dni od dnia ogłoszenia konkursu ofert.

 1. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADAŃ W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO MIASTA NAUKI KATOWICE 2024

 1. W roku 2022 na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło łączną kwotę 0,00 zł.

 2. W roku 2023 na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło łączną kwotę 0,00 zł.

 1. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

 2. Przesunięcia terminu składania ofert.

 3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Do pobrania:

warunki konkursu EMNK 2024.odt

Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc

Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc

Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice