Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wyniki konkursów

Wyniki konkursówpodziałuśrodków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotomuprawnionym na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowicoraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice,realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spozabudżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” – II edycja2021.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych, poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”

Wyniki otwartego konkursu ofert w celu realizacji zadania „XI Festiwal Organizacji Pozarządowych”.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi (-om) uprawnionemu(-ym) w formie wspierania realizacji zadania pn.: „Działalność charytatywna -prowadzenie sklepu socjalnego w Katowicach-Ligocie”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami".

Wyniki otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta katowice podmiotom uprawnionym na powierzenie realizacji zadania pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego oraz edukacjaprawna” w mieście Katowice w 2021 r.


KOMISJA KONKURSOWA NA 2021 ROK
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice