Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje programu 2019

Konsultacje programu 2019

Wpis 07.09.2018r.

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.


W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 08.09.2018r. do dnia 21.09.2018r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy:

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub

- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu

- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/ w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

Załączniki:

projekt uchwaly Program 2019.pdf

Formularz zgloszenia opinii.doc

........................................................................................................................

Wpis 07.09.2018r.

Poniżej przedstawiam podsumowanie I etapu konsultacji, uprzejmie dziękuję za wszystkie zgłoszenia/uwagi/propozycje do projektu Programu.

Podsumowanie I etapu konsultacji.pdf

.......................................................................................................

Wpis 25.06.2018r.
Na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 20.06.2018r. przedstawiłam zgłoszenia/propozycje organizacji pozarządowych do projektu Programu na 2019 rok, które zostały pogrupowane w kolejności do poszczególnych paragrafów - materiał ten przedstawiam poniżej: Zestawienie propozycji_uwag do projektu Programu 2019.pdf


Na posiedzeniu Rady uzgodniono, że w lipcu br. odbędzie się dodatkowe spotkanie z organizacjami celem uzgodnienia treści poszczególnych zapisów w programie (np. zaproponowano różne zapisy do tych samych paragrafów).

O terminie poinformuję odrębnym komunikatem


Z poważeniem 

Agnieszka Lis


........................................................................................................................................................

Wpis 6.06.2018r.

Uprzejmie dziękuję za wszystkie zgłoszenia/uwagi/propozycje do projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Aktualnie trwają prace nad Programem, rozpatrywane są propozycje wniesione przez organizacje pozarządowe. Informacje w tym zakresie zostaną też przekazane Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 20.06.2018r.

INFORMACJE NA TEMAT ZGŁOSZEŃ W RAMACH I ETAPU KONSULTACJI: 
- 16 maja br. – zgłoszenie drogą telefoniczną - Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin
- 24 i 25 maja br. - propozycje/uwagi do Programu wniesione pocztą elektroniczną:

Lista organizacji, które przesłały propozycje/uwagi:
1) Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
2) Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent"
3) Trzech Członków Powiatowej Rady działalności Pożytku Publicznego w Katowicach: z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak”, ze Stowarzyszenia Tęczówka
4) Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego"
5) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice – Giszowiec 
6) Stowarzyszenie Rowerowe Katowice

W załączniku ujęto wszystkie propozycje/uwagi ze strony organizacji pozarządowychInformacje na temat zgłoszeń NGO w ramach I etapu konsultacji - 06.06.2018.pdf


Z poważaniem
Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwają prace nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 25 maja br.

Propozycje można wnosić:

  • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

  • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,

  • w dniach 4 kwietnia i 16 maja br. podczas spotkań zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2019 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. 

Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji. 

Plan konsultacji Programu współpracy 2019 - propozycja po uwzgl uwag Rady Pozytku.doc

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice