Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje 2020

Konsultacje 2020

04.09.2019r.

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje

projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii 

w terminie od dnia 05.09.2019r. do dnia 18.09.2019r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii. 

Formularz należy:

 • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub
 • złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub
 • przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu
 • załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

 • Załączniki:
 1. Projekt uchwały uchwała - program współpracy 2020 legislator.pdf
 2. Formularz zgłoszenia opinii Formularz zgloszenia opinii.doc


..................................................................................................................................................................

09/08/2019

Uprzejmie dziękuję Państwu - przedstawicielom organizacji pozarządowych za udział w I etapie konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

W trakcie I etapu konsultacji trwajacego do 31.05.2019 r. , łącznie 8 osób z 7 organizacji pozarządowych wniosło 15 propozycji/ uwag/ wniosków, w tym część z nich odnosiła się do zgłoszonych potrzeb finansowych organizacji lub sposobu realizacji zadań ujętych w zarządzeniu wykonawczym do Programu. 

Wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano poszczególnym realizatorom Programu celem rozpatrzenia zgodnie z zakresem ich zadań.

Zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu zostały przedstawione przez Pełnomocnika na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 12.06.2019 r. oraz w dniu 17.07.2019r. wraz ze stanowiskiem poszczególnych realizatorów Programu w zakresie zgłoszonych propozycji.

Po dyskusji Rady w dniu 17.07.2019r., na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach Pana Wiceprezydenta Jerzego Woźniaka, w dniu 26.07.2019r. odbyło się dodatkowe spotkanie robocze w sprawie wybranych zadań zgłoszonych do projektu Programu w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz edukacji antydyskryminacyjnej, udział w którym wzięli zainteresowani tematem Członkowie Rady Pożytku, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Edukacji i Sportu, a także przedstawiciel UKS Oktagon.

Prace nad projektem Programu trwają, w związku z tym uległ zmianie plan konultacji.


Poniżej prezentuję:

1. podsumowanie I etapu konsultacji w oparciu o zgłoszenia organizacji przesłane do 5.06.2019 wraz ze stanowiskiem wydziałów

Podsumowanie I etapu konsultacji - zgłoszenia organizacji + odpowiedzi 03.07.2019.doc

2. zaktualizowany plan konsultacji uwzględniający przesunięcia w terminach w związku z dyskusją na posiedzeniu Rady w dniu 17.07.2019r. oraz 26.07.2019r.Plan konsultacji Programu wspolpracy 2020.doc

3. wyciag z dyskusji Rady Pożytku z dnia 17.07.2019, która stanowiła podstawę dalszej dyskusji roboczej w dniu 26.07.2019

Wyciąg z informacji dot. I etapu konsultacji Programu 2020 wraz z częścią protokołu Rady Pożytku.docx


W dalszym ciągu trwają prace nad treścią projektu Programu na 2020 rok


Agnieszka Lis

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych


.................................................................................................................................................................................................................

Propozycje, wnioski, uwagi organizacji pozarządowych wniesione w trakcie I etapu prac nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze.msg


Fundacja Wielki Czlowiek.msg

Fundacja z Pasja.msg

Fundacja Index do Przyszlosci.msg

Stowarzyszenie FAMI.LOCK.pdf

Stowarzyszenie Opoka.msg

Wiceprzewodniczaca Rady Pozytku.msg

..............................................................................................


Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad

„Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"

 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców

do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 31 maja br.

 

Propozycje można wnosić:

 • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

 • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,

 • w dniach 17 kwietnia i 15 maja br. podczas spotkań zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

   w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

  Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2020 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

  Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

  Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji. 

 • Plan konsultacji Programu wspolpracy 2020.doc


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice