Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje 2020

Konsultacje 2020

04.09.2019r.

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje

projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii 

w terminie od dnia 05.09.2019r. do dnia 18.09.2019r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii. 

Formularz należy:

 • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub
 • złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub
 • przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu
 • załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

 • Załączniki:
 1. Projekt uchwały uchwała - program współpracy 2020 legislator.pdf
 2. Formularz zgłoszenia opinii Formularz zgloszenia opinii.doc


..................................................................................................................................................................

09/08/2019

Uprzejmie dziękuję Państwu - przedstawicielom organizacji pozarządowych za udział w I etapie konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

W trakcie I etapu konsultacji trwajacego do 31.05.2019 r. , łącznie 8 osób z 7 organizacji pozarządowych wniosło 15 propozycji/ uwag/ wniosków, w tym część z nich odnosiła się do zgłoszonych potrzeb finansowych organizacji lub sposobu realizacji zadań ujętych w zarządzeniu wykonawczym do Programu. 

Wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano poszczególnym realizatorom Programu celem rozpatrzenia zgodnie z zakresem ich zadań.

Zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu zostały przedstawione przez Pełnomocnika na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 12.06.2019 r. oraz w dniu 17.07.2019r. wraz ze stanowiskiem poszczególnych realizatorów Programu w zakresie zgłoszonych propozycji.

Po dyskusji Rady w dniu 17.07.2019r., na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach Pana Wiceprezydenta Jerzego Woźniaka, w dniu 26.07.2019r. odbyło się dodatkowe spotkanie robocze w sprawie wybranych zadań zgłoszonych do projektu Programu w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz edukacji antydyskryminacyjnej, udział w którym wzięli zainteresowani tematem Członkowie Rady Pożytku, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Edukacji i Sportu, a także przedstawiciel UKS Oktagon.

Prace nad projektem Programu trwają, w związku z tym uległ zmianie plan konultacji.


Poniżej prezentuję:

1. podsumowanie I etapu konsultacji w oparciu o zgłoszenia organizacji przesłane do 5.06.2019 wraz ze stanowiskiem wydziałów

Podsumowanie I etapu konsultacji - zgłoszenia organizacji + odpowiedzi 03.07.2019.doc

2. zaktualizowany plan konsultacji uwzględniający przesunięcia w terminach w związku z dyskusją na posiedzeniu Rady w dniu 17.07.2019r. oraz 26.07.2019r.Plan konsultacji Programu wspolpracy 2020.doc

3. wyciag z dyskusji Rady Pożytku z dnia 17.07.2019, która stanowiła podstawę dalszej dyskusji roboczej w dniu 26.07.2019

Wyciąg z informacji dot. I etapu konsultacji Programu 2020 wraz z częścią protokołu Rady Pożytku.docx


W dalszym ciągu trwają prace nad treścią projektu Programu na 2020 rok


Agnieszka Lis

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych


.................................................................................................................................................................................................................

Propozycje, wnioski, uwagi organizacji pozarządowych wniesione w trakcie I etapu prac nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze.msg


Fundacja Wielki Czlowiek.msg

Fundacja z Pasja.msg

Fundacja Index do Przyszlosci.msg

Stowarzyszenie FAMI.LOCK.pdf

Stowarzyszenie Opoka.msg

Wiceprzewodniczaca Rady Pozytku.msg

..............................................................................................


Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad

„Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"

 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców

do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 31 maja br.

 

Propozycje można wnosić:

 • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

 • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,

 • w dniach 17 kwietnia i 15 maja br. podczas spotkań zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

   w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

  Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2020 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

  Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

  Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji. 

 • Plan konsultacji Programu wspolpracy 2020.doc


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice