Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Konsultacje programu 2024

Konsultacje programu 2024

PONOWNE KONSULTACJE

W związku z otrzymanym w dniu 21 listopada 2023 r. zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nr NPII.4131.1.1116.2023 Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2023 r. nr NPII.4131.1.1116.2023 stwierdzającym nieważność w całości uchwały Nr LXX/1421/23 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2023 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok" przygotowano nowy projekt uchwały uwzględniający uwagi zawarte w powyższym zawiadomieniu i rozstrzygnięciu.

W ww. projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany:

1)  usunięto w całości zapisy § 1 ust. 2 pkt 3),

2) w § 4 dotyczącym realizatorów Programu usunięto zapisy informujące o poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta Katowice jako realizatorów oraz ich zadaniach w Programie.

3) w  § 10 dotyczącym sposobu oceny realizacji Programu usunięto zapisy informujące o sposobie przygotowywania sprawozdania oraz informację, że Rada Miasta Katowice dokonuje oceny realizacji Programu. W § 10 pozostawiono zapisy dotyczące mierników efektywności Programu. 

4) w  § 13 dotyczącym trybu powoływania i zasady działalności komisji konkursowych do opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert zmieniono zapisy w ten sposób, że komisja konkursowa opiniuje złożone w konkursach oferty, a Prezydent Miasta Katowice dokonuje oceny tych ofert. Doprecyzowano zasady działania komisji konkursowej poprzez dodanie zapisów dotyczących organizacji pracy komisji konkursowych.

5) w § 14 dotyczącym postanowień końcowych usunięto informację o stosowaniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych.

Projekt Programu w okresie od dnia 28.11.2023 r. do 12.12.2023 r. podlegał konsultacjom zgodnie z Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W trakcie konsultacji nie wniesiono uwag do projektu uchwały w  sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na 2024 rok".

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach wydała pozytywną opinię z dnia 07.12.2023 r. do projektu Programu. 

.....................................................................................................................................................

WYNIKI KONSULTACJI  do projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

 • Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 12.09.2023 r. do 26.09.2023 r.
 • Liczba organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach: 2 (Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, Fundacja Bezpieczne Wody Rzeczpospolitej Polskiej)
 • Liczba wniesionych opinii/uwag: 2

WYNIKI KONSULTACJI - program wspolpracy z NGO 2024.pdf

Projekt uchwały po konsultacjach

.........................................................................................................................................................

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok"

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 12.09.2023r. do 26.09.2023r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

 • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

 • złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub

 • przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu

 • załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

projekt programu 2024.pdf

Formularz zgloszenia opinii.doc

...........................................................................................................................................................

Wyniki I etapu konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

 • Zakres konsultacji: propozycje do projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
 • Termin zgłaszania opinii/uwag/propozycji do Programu: od 08.05.2023r. – 16.06.2023 r. zgodnie z pierwotnym planem;
 • Liczba organizacji pozarządowych, które zgłosiły uwagi/propozycje w  trakcie I etapu konsultacji: 15.
 • Liczba wniesionych propozycji/opinii/uwag ze strony uczestników konsultacji: 25, w tym 16 – NGO, 9 - wydziały.
 • Sposób przyjmowania uwag/propozycji: zgłoszenia drogą elektroniczną od organizacji pozarządowych i od aktualnych realizatorów Programu na 2023 r.

Podsumowanie I etapu konsultacji - stan na dzień 31.07.2023.pdf

...............................................................................................................................................................

Prezydent Miasta Katowice informuje, że rozpoczęto I etap prac nad

projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice

i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/wniosków/uwag w terminie do dnia 11 czerwca br.

Propozycje można wnosić w oparciu o aktualnie obowiązujący Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok:

 • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

 • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych

 • bezpośrednio na spotkaniach hybrydowych z przedstawicielami organizacji pozarządowych z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14, w dniach: 16 maja (wtorek), godz. 16.30 oraz 24 maja (środa), godz. 10.00.

  Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje, projekt programu zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

  Poniżej przedstawiamy plan konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

  Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji.


   Załączniki:
 1. Plan konsultacji nad projektem programu współpracy M. Katowice z NGO na 2024 rok.pdf
 2. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok - Sesja LV-1170-22.pdf

slajd do I etapu konsultacji.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice