Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO PODSTAWY PRAWNE I WZORY FORMULARZY

PODSTAWY PRAWNE I WZORY FORMULARZY

Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.

Dz. Urz. z 2018 Poz. 6916.pdf


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - t.j.  Dz.U z 2020 r. poz. 1057 - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdfSzablon stopki do wykorzystania przez organizacje pozarządowe we wszelkich materiałach promocyjnych w przypadku projektów finansowanych/współfinansowanych prze Miasto Katowice.

stopka_plakat.pdf

WZÓR STOPKI DO PLAKATÓW.docx


Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania!

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

rozporządzenie - konkursy.pdf


Wersja edytowalna wzoru oferty:

Załącznik nr 1 Wzór oferty na 2019.doc


ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

rozporządzenie - małe granty.pdf


Wersja edytowalna wzoru oferty: 

UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

Wersja edytowalna wzoru sprawozdania:

UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx


STOWARZYSZENIA ZWYKŁE


Jak założyć stowarzyszenie zwykłe

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych powinien zawierać:

 • regulamin działalności,
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Regulamin działalności powinien określać w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę,
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

Stowarzyszenie zwykłe, które posiada organ kontroli wewnętrznej, określa również w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje.


Wzór WNIOSKU

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.odt

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.doc


Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi załącznikami należy:

 • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 lub
 • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 507.

W razie wątpliwości związanych z wpisem do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pomoc zapewniają pracownicy: Wydziału Spraw Obywatelskich pod nr tel. 32/2593779 lub 32/2593742 albo osobiście w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 507.


WPIS DO EWIDENCJI POPRZEZ SEKAP:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=666&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=3713

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych:

http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/Rejestry/dokument.aspx?idr=98548&menu=653 


BROSZURA INFORMACYJNA NA 2021 rok 

(Program współpracy na 2021, Program wieloletni na lata 2021-2025, ustawa uodppiw, 

dane kontaktowe do wydziałów współpracujących z organizacjami pozarządowymi)

Broszura - wspolpraca z organizacjami 2021, wieloletni, ustawa, 3.3.pdf


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice