Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO PODSTAWY PRAWNE I WZORY FORMULARZY

PODSTAWY PRAWNE I WZORY FORMULARZY

Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.

Dz. Urz. z 2018 Poz. 6916.pdf


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - t.j.  Dz.U z 2020 r. poz. 1057 - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdfSzablon stopki do wykorzystania przez organizacje pozarządowe we wszelkich materiałach promocyjnych w przypadku projektów finansowanych/współfinansowanych prze Miasto Katowice.

stopka_plakat.pdf

WZÓR STOPKI DO PLAKATÓW.docx


Nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania!

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

rozporządzenie - konkursy.pdf


Wersja edytowalna wzoru oferty:

Załącznik nr 1 Wzór oferty na 2019.doc


ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

rozporządzenie - małe granty.pdf


Wersja edytowalna wzoru oferty: 

UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

Wersja edytowalna wzoru sprawozdania:

UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx


STOWARZYSZENIA ZWYKŁE


Jak założyć stowarzyszenie zwykłe

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych powinien zawierać:

 • regulamin działalności,
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Regulamin działalności powinien określać w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę,
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

Stowarzyszenie zwykłe, które posiada organ kontroli wewnętrznej, określa również w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje.


Wzór WNIOSKU

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.odt

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.doc


Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi załącznikami należy:

 • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 lub
 • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 507.

W razie wątpliwości związanych z wpisem do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pomoc zapewniają pracownicy: Wydziału Spraw Obywatelskich pod nr tel. 32/2593779 lub 32/2593742 albo osobiście w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 507.


WPIS DO EWIDENCJI POPRZEZ SEKAP:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=666&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=3713

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych:

http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/Rejestry/dokument.aspx?idr=98548&menu=653 


BROSZURA INFORMACYJNA NA 2020 rok 

(Program współpracy na 2019, ustawa, dane kontaktowe do wydziałów współpracujących z organizacjami pozarząadowymi)Broszura - wspolpraca z organizacjami 2020.pdf


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice