Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO PODSTAWY PRAWNE I WZORY FORMULARZY

PODSTAWY PRAWNE I WZORY FORMULARZY

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 571 - tekst jednolity

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000571/O/D20230571.pdf

Wzory oferty, umowy i sprawozdania!

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

rozporządzenie - konkursy.pdf

Wersja edytowalna wzoru oferty:

Załącznik nr 1 Wzór oferty na 2019.doc

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

rozporządzenie - małe granty.pdf

Wersja edytowalna wzoru oferty: 

UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

Wersja edytowalna wzoru sprawozdania:

UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx

...............................................................................................................................................

Honorowy Patronat

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/w%C5%82adze-miasta/prezydent-miasta/honorowy-patronat

..................................................................................................................................................

Lokale dla NGO

Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.

Dz. Urz. z 2018 Poz. 6916.pdf

Organizacje pozarządowe prowadzące nieodpłatną działalność nie będące organizacjami pożytku publicznego posiadające nieruchomości na podstawie umów (również zawartych w formie aktów notarialnych) powinny wypełnić druk „Deklaracji na podatek od nieruchomości – DN-1”.

W zależności od treści zawartych umów organizacje pozarządowe powinny deklarować do
opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynki lub budynki wraz z gruntem według stawek podatku właściwych dla gruntów lub budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Wobec powyższego w „Deklaracji na podatek od nieruchomości – DN-1”:
- w przypadku gruntu – wpisać należy powierzchnię działki (udziału w działce) w rubryce D.1 poz. 39 jako „pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”,

- w przypadku powierzchni budynków lub ich części (lokal/e) – wpisać należy powierzchnię
użytkową budynków lub ich części w rubryce D.2 poz. 73 jako „pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”.

Ponadto, jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi (zgodnie z wpisem w KRS i Statucie) działalność odpłatną i nieodpłatną to w przypadku, gdy faktycznie na danej nieruchomości prowadzi jedynie działalność nieodpłatną należy dołączyć oświadczenie, że powyższe powierzchnie wykorzystywane są wyłącznie na prowadzenie działalności nieodpłatnej.

W tej sytuacji cała nieruchomość opodatkowana jest stawką właściwą dla gruntów i budynków pozostałych.

Katalog usług› Podatki, opłaty› Podatek od nieruchomości – osoby prawne / deklaracja na podatek od nieruchomości

https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=206 

Deklaracja DN-1 – złożyć do 31 stycznia danego roku

Formularz załącznika do deklaracji ZDN-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania) dostępny w formacie pdf ZDN2.pdf


Katalog usług› Ulgi i zwolnienia podatkowe› Zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Katowice

https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=165

Deklaracja lub korekta deklaracji wraz z załącznikiem dot. zwolnień wg obowiązującego wzoru.

Więcej informacji?

WYDZIAŁ: PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

32 705 41 67, 32 705 46 20, 32 705 46 21, 32 705 46 88, 32 705 47 42

.......................................................................................................................................................

Szablon stopki do wykorzystania przez organizacje pozarządowe we wszelkich materiałach promocyjnych w przypadku projektów finansowanych/współfinansowanych prze Miasto Katowice.

stopka_plakat.pdf

WZÓR STOPKI DO PLAKATÓW.docx

....................................................................................................................................................

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych powinien zawierać:

 • regulamin działalności,
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Regulamin działalności powinien określać w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę,
 • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

Stowarzyszenie zwykłe, które posiada organ kontroli wewnętrznej, określa również w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje.

Wzór WNIOSKU

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.odt

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.doc

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi załącznikami należy:

 • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 lub
 • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 507.

W razie wątpliwości związanych z wpisem do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pomoc zapewniają pracownicy: Wydziału Spraw Obywatelskich pod nr tel. 32/2593779 lub 32/2593742 albo osobiście w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 507.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych:

http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/Rejestry/dokument.aspx?idr=98548&menu=653 

.......................................................................................................................................................

BROSZURA INFORMACYJNA NA 2022 rok 

(Program współpracy na 2022, Program wieloletni na lata 2021-2025, ustawa uodppiw, dane kontaktowe do wydziałów współpracujących z organizacjami pozarządowymi)

broszura - NGO - 2022.pdf


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice