Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Coroczna weryfikacja wniosków o dopłaty do czynszów

Coroczna weryfikacja wniosków o dopłaty do czynszów

Informacja na temat corocznej weryfikacji wniosków o dopłaty do czynszów – dopłat przyznanych najemcom lokali mieszkalnych powstałych w ramach inwestycja przy ul. Leopolda 17, 17a i ul. Szerokiej 17, 19


Osoby, którym zostały przyznane dopłaty do czynszu zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2020 r. poz. 551 z późn. zm.) są zobowiązane do corocznego przedkładania dokumentów w celu weryfikacji średniego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym.

Dokumenty do corocznej weryfikacji należy składać nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane.

Przykładowo – jeśli dopłaty zostały przyznane od miesiąca września 2020 r., to dokumenty do weryfikacji należy dostarczyć w miesiącu lipcu 2021 r.

Dokumenty należy składać:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 20-21, I piętro,
 • pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

 

Weryfikacji podlega spełnianie warunku odnośnie średniego miesięcznego dochodu, który nie powinien przekroczyć:

 1. w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
 2. w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.)


W związku z powyższym podstawowe dokumenty, które należy złożyć stanowią:

 • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o wysokości dochodów tego gospodarstwa, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania, za rok kalendarzowy:
  • poprzedzający rok, po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,
  • po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku

 

Wzory wymaganych oświadczeń do wykorzystania przy corocznej weryfikacji dostępne są w zakładce Dopłaty do czynszu – pod linkiem: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/zamieszkaj-w-katowicach/dop%C5%82aty-do-czynsz%C3%B3w, jak również:

 • na stronie Katowickiego TBSu https://tbs.katowice.pl/,
 • w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Rynek 1,
 • w siedzibie Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego SP. z o. o. przy ul. Krasińskiego 14

W w/w zakładce dostępne są również informacje o ewentualnych innych dokumentach, które należałoby załączyć, jak również opisane są kwestie związane z utratą / uzyskaniem dochodów.

 

Jednocześnie przypomina się, że dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli najemca w okresie uzyskiwania dopłat nie jest (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy):

a) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

d) najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem mieszkania utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195), w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,

e) najemcą innego niż określony w lit. d lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009 r., o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem mieszkania, w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,

f) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.


Ponadto, najemca uzyskujący dopłaty informuje, w formie pisemnej, organ właściwy o dokonaniu czynności prawnej skutkującej niespełnianiem przez niego lub inną osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub ust. 8 (W okresie uzyskiwania dopłat najemca nie może podnajmować mieszkania lub części tego mieszkania) ustawy, w terminie 30 dni od dnia dokonania tej czynności.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice