02 sierpnia 2018
Przedłużenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Seniorów
Prezydent Miasta Katowice przedłuża termin uzupełniającego naboru 2 kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice do 17.08.2018 r.

Prezydent Miasta Katowice przedłuża termin uzupełniającego naboru 2 kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice do 17.08.2018 r.

Rada Seniorów Miasta Katowice jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z władzami miasta Katowice w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej.

Rada Seniorów funkcjonuje na podstawie Uchwały nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice i nadania jej statutu.

W skład Rady Seniorów wchodzą przedstawicie seniorów, którzy ukończyli 60 lat i więcej oraz przedstawiciele zgłoszeni przez:

  1.  organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym,
  2. kluby seniora,
  3. uniwersytety trzeciego wieku, 
  4. inne podmioty działające na rzecz osób starszych w Katowicach.

               Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Katowice wybory do Rady Seniorów przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
    
   Kandydatów na członków Rady Seniorów, zwanych dalej kandydatami mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych, na  formularzu Karty zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

   Seniorzy mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem tych podmiotów.

   Wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów, w zaklejonej kopercie, wraz z dopiskiem „Wydział Polityki Społecznej - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Katowice" należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, w terminie do 17.08.2018 roku.

    
   Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady Seniorów, Prezydent Miasta Katowice ogłasza na stronie portalu miejskiego Katowice.eu oraz na tablicach ogłoszeń   w Urzędzie Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

    Załączniki:
 1. Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów Miasta Katowice
 2. Uchwała nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice