21 października 2019
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice
Uprzejmie informujemy, że trwa nabór uzupełniający kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice.

Na podstawie Uchwały nr VIII/141/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NPII.4131.1.428.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lipca 2019r.) i nadania jej statutu ogłasza się nabór uzupełniający kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice.

 

W skład Rady Seniorów wchodzą mieszkańcy Katowic – przedstawiciele seniorów,  którzy ukończyli 60 lat oraz przedstawiciele:

  1.  organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku senioralnym,
  2. klubów seniora,
  3. uniwersytetów trzeciego wieku, 
  4. innych podmiotów działających na rzecz osób starszych w Katowicach.

    

               Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Katowice wybory do Rady Seniorów przeprowadzi Komisja Wyborcza.

    

   Kandydatów na członków Rady Seniorów, zwanych dalej kandydatami mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, Rady Jednostek Pomocnicznych Miasta Katowice, grupy inicjatywne 20 seniorów, na  formularzu Karty zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów Miasta Katowice, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

   Seniorzy mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem tych podmiotów.

    

   Wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów, w zaklejonej kopercie, wraz z dopiskiem „Wydział Polityki Społecznej - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Katowice" należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, w terminie do 4 listopada 2019 roku.

    

         Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady Seniorów, Prezydent Miasta Katowice ogłosi na stronie portalu miejskiego www.katowice.eu w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.