​​​​Jakie są Katowice

Najsilniejszą cechą, odnoszącą się zarówno do rzeczywistego, jak i pożądanego wizerunku Katowic, jest WIELOWYMIAROWA PRZEMIANA, To właśnie ona czyni Katowice miastem wyjątkowym. Najpełniej zaś przejawia się w zachodzącym obecnie procesie, którego celem jest jednoznaczne określenie Katowic jako miasta aspirującego do roli nowoczesnego centrum gospodarczego, a także funkcjonalnego i geograficznego śródmieścia obszaru metropolitalnego, wzrost znaczenia katowickiego dziedzictwa (śląskiego, wielokulturowego, wielonarodowego, przemysłowego) oraz jego alternatywności określanej m.in. przez: genezę powstania miasta, jego dynamiczny rozwój na przestrzeni niespełna 150 lat, dążenie do oryginalności, poczucie nowoczesności, urbanistykę, nowoczesne propozycje w gospodarce, kulturze, sztuce, etc. 

„Produktem ubocznym” opisywanego procesu stało się znaczne nagromadzenie znaków i haseł promujących Katowice: o niejednorodnej stylistyce, różnej kolorystyce, odmiennych celach. Tylko w latach 2010-2012, zgodnie z wybranymi przesłaniami promocyjnymi, Katowice były: 
- miastem wielkich wydarzeń symbolizowanym przez Spodek, 
- miastem ogrodów z popularnym sercem, 
- miastem muzyki, 
- miastem marzeń pod różową chmurą lub, jak kto woli, dymkiem o komiksowej prowiniencji, 
- sercem Śląska (Heart of Silesia), 
- miastem w centrum przemian. 
Ta wielość nie służyła budowaniu silnej i spójnej marki Katowic. Dlatego konieczne stało się wykreowanie nowego przesłania promocyjnego, które opisywałoby Katowice jako miastoWIELOWYMIAROWEJ PRZEMIANY. 

Cechy rzeczywistego wizerunku Katowic 

Wychodząc od analizy 5 atutów Katowic rekomendowanych jako podstawa dla określenia Katowic jako miasta WIELWYMIAROWEJ PRZEMIANY, w wyniku obszernych analiz wskazano na 3 z nich jako na kluczowe atuty marki/atrybuty marki: 


Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły wskazać, na podstawie kluczowych silnych stron, dwie cechy rzeczywistego wizerunku Katowic, które posiadają największy potencjał do pozytywnego oddziaływania na wizerunek miasta. Są nimi: 


Metropolitalność 
Cecha miasta wykorzystywana dzisiaj wyłącznie na potrzeby promocji inwestycyjnej Katowic (Katowice. Heart of Silesia), w dodatku głównie poza granicami kraju. 

Dziedzictwo (historyczne, kulturowe, przemysłowe) 

Cecha Katowic wykorzystywana dziś jednowymiarowo przy promocji Nikiszowca („Serce Nikiszowca”, „Industriada”, Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego), Giszowca („Miasto ogrodów”), Szlaku Katowickiej Moderny, festiwalu sztuki naiwnej „Art Naif Festiwal”, festiwalu „TAURON Nowa Muzyka” (ze względu na miejsce organizacji festiwalu do roku 2011) czy np. przez organizowane w Katowicach konkursy „śląskiej godki” lub Święto Krupnioka 

Cechy pożądanego wizerunku Katowic 

Wymienione wcześniej, najsilniejsze cechy rzeczywistego wizerunku Katowic nie są obecnie dostatecznie wykorzystywane w promocji miasta. Eksponowanie ich 
na potrzeby jednowymiarowych komunikatów (przebudowa centrum, promocja inwestycyjna, promocja wybranych obiektów architektonicznych) należy ocenić 
jako niewystarczające. Najsilniejsze cechy rzeczywistego wizerunku Katowic posiadają bowiem potencjał do pozycjonowania Katowic we wszystkich kierunkach komunikacji i pozycjonowania Katowic. 
Co więcej, autorzy Strategii na podstawie wielomiesięcznych analiz, rozmów, badań i spotkań zdobyli szeroką wiedzę o tym, że Katowice, by generować przewagę wizerunkową w odniesieniu do miast konkurencyjnych, muszą oprzeć się nie tylko na obecnie najsilniejszych atutach miasta, ale też na: 
- projekcji efektów inwestycji realizowanych obecnie w Katowicach, mających kluczowe znaczenie dla wzrostu roli miasta w otoczeniu konkurencyjnym, 
- potencjale drzemiącym w walorach miasta dotąd niewystarczająco nieeksponowanych, jak industrialne dziedzictwo i gospodarczy charakter, 
- najważniejszych zapisach dokumentów strategicznych prognozujących rozwój miasta I regionu, 
- ocenie realizowanych obecnie i zaplanowanych do realizacji katowickich projektów kulturalnych, 
- analizie szans i zagrożeń w otoczeniu, które nie znalazły odzwierciedlenia w tzw. „twardych” danych dot. wizerunku i potencjału promocyjnego Katowic. 

Tym samym, mając na uwadze kierunki komunikacji i pozycjonowania Katowic oraz potrzebę redefinicji wizerunku Katowic, wskazano trzy kolejne cechy które wraz najsilniejszymi cechami rzeczywistego wizerunku Katowic posiadają potencjał do pozycjonowania pożądanego wizerunku Katowic a dziś są niewystarczająco eksponowane lub też stanowią odpowiedź na wizerunkowe niedostatki Katowic. 
Zestaw najsilniejszych cech rzeczywistego obrazu Katowic uzupełniono zatem o kolejne trzy cechy: 
Aktywność 
Alternatywa 
Ekoodpowiedzialność 

​​