Raport o stanie Miasta Katowice 2018 powstał zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 j.t., ze zm.). Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzedzającym jego opracowanie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.