​​​​​​​​​​LPR.png

AKTUALIZACJA LPR – ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW

Miasto zaprasza instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych do zgłaszania własnych projektów, planowanych przez nie do realizacji w podobszarach rewitalizacji wskazanych w Programie. Aktualizacja daje równocześnie możliwość uaktualnienia informacji o projektach już wpisanych do Programu. Zapisy LPR przewidują aktualizację w cyklu rocznym.

LPR 2016-2022

Zgłoszenia projektów należy dokonać wypełniając wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice:

Wniosek_wzór.doc

Wniosek należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-093 Katowice lub złożyć osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta, przy ul. Warszawskiej 4 (IV piętro, pok. 479).

Ujęcie projektu w LPR umożliwia uprawnionym beneficjentom staranie się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na typy działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/.

Miasto nie udziela wsparcia finansowego dla realizacji projektów ujętych w Programie Rewitalizacji.


Kontakt: Wydział Rozwoju Miasta, 32-2593-624, rm@katowice.eu