​​Inicjatywa lokalna - wyniki na 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru inicjatyw lokalnych na 2019 rok pod obrady Komisji ds. inicjatyw lokalnych przekazano 170 wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic na łączną kwotę 4 265 617,11 zł. Po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję, Prezydent zatwierdził do realizacji 93 inicjatywy lokalne na łączną kwotę 1 miliona złotych zaplanowanych w rezerwie celowej.

zestawienie wniosków do realizacji w 2019 roku.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. 

1 października rozpoczął się nabór inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2019 rok, który potrwa do 15 listopada 2018r. 

Będzie to jedyny nabór inicjatyw lokalnych na 2019 rok.

Prezydent Miasta Katowice przeznaczył na ten cel 1 milion złotych.

Poniżej znajduje się NOWY WZÓR WNIOSKU

Wniosek o Inicjatywę lokalną.doc

post fb 472pix kopia.jpg


ULOTKA do pobrania: inicjatywa_lok_ulotka_a5.pdf


INFORMATOR do pobrania: inicjatywa lokalna_druk2.pdf


Plik do wydruku roll-upu 85x200cm do pobrania:

Pobierz roll-up

........................................................................................................................................................................................................

Komunikat dla mieszkańców dotyczący naboru wniosków o inicjatywy lokalne na 2018 rok - ROZSTRZYGNIĘCIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru inicjatyw lokalnych na 2018 rok pod obrady Komisji ds. inicjatyw lokalnych przekazano 126 wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic na łączną kwotę 3 586 798 zł. Po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję, Prezydent zatwierdził do realizacji 77 inicjatyw lokalnych na łączną kwotę 1 miliona złotych zaplanowanych w rezerwie celowej.

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ do realizacji 2018 rok.xls

Dziękujemy Katowiczanom za rosnącą aktywność i współudział w realizacji inicjatyw lokalnych, gdzie niejednokrotnie wnoszą ogromny potencjał pracy społecznej.


Wykaz osób udzielających informacji nt. wniosków o inicjatywę lokalną  na 2018 r.:

Wydział Budynków i Dróg - Aleksandra Zaguła – tel: (32) 259 34 01

Wydział Edukacji i Sportu - Magdalena Floriańska – tel: (32) 705 41 69

Wydział Kształtowania Środowiska - Joanna Krawiec – tel: (32) 259 38 89

Wydział Kultury - Izabela Baster – tel: (32) 259 37 05

Wydział Polityki Społecznej - Agnieszka Tabaka – Sowa – tel: (32) 259 31 18

Wydział Promocji - Magdalena Czekajska – tel: (32) 259 38 53

Wydział Transportu - Paweł Sucheta – tel: (32) 259 37 99

Wydział Zarządzania Kryzysowego - Joanna Pruchniewska – tel: (32) 705 46 19

.................................................................................................................................................................................................

Komunikat dla mieszkańców dotyczący rozdysponowania środków w ramach II naboru wniosków o inicjatywy lokalne złożonych przez mieszkańców Katowic
 

Uprzejmie informujemy, że w ramach II naboru wniosków uruchomionego 16 czerwca br., po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji 19 inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców na łączną kwotę 300 000 zł, tym samym wyczerpując dostępne środki.

Przypominamy, że Prezydent Miasta Katowice zaplanował kwotę 1 miliona złotych w rezerwie budżetowej na realizację inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców w 2017 roku.
Środki te zostały podzielone na dwa nabory – I nabór 70% środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej oraz II nabór – 30%, czyli odpowiednio: I nabór - 700 tys. zł i II nabór - 300 tys. zł.

Podsumowując dane z pierwszego i drugiego naboru wniosków, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji w 2017 roku łącznie 65 inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców naszego miasta.

Dziękujemy Katowiczanom za coraz większą aktywność i współpracę z katowickim samorządem, za realne działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności, za angażowanie się w zmiany swojego najbliższego otoczenia oraz za pracę społeczną, która jest kluczowym elementem inicjatyw lokalnych.

W załączeniu przedstawiamy dane dotyczące pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w 2017 r.

Informacja zbiorcza na temat pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych realiz. w 2017 roku.xls


Inicjatywy lokalne przyjęte do realizacji w ramach II naborów 2017 - dane ilościowe - 24.07.2017.xls

.......................................................................................................................................................................................................................

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

2. działalności charytatywnej,

3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6. promocji i organizacji wolontariatu,

7. edukacji, oświaty i wychowania,

8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,

9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,

10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio,

2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.

Kiedy składać wnioski:

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1.X do 15.XI roku poprzedzającego rok budżetowy, z terminem realizacji od 1 stycznia do końca roku budżetowego.

Jak złożyć wniosek:

- osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP www.sekap.pl w katalogu usług „Sprawy Obywatelskie”, w karcie usługi „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice lub jednostka organizacyjna Miasta Katowice wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Katowice z wnioskodawcą.

Podstawa prawna, sposób oceny wniosku i wzory dokumentów:

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Katowice w dniu 27.07.2017 przyjęła Uchwałę Nr: XLV/865/17 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Treść uchwały jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej​

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.4452 Ogłoszony: 04.08.2017

 

....................................................................................................................................................................................................................S

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI INICJATYW LOKALNYCH

roczne 2016.xls

wnioski IL - 2016 - dane ogółem.xls

sprawozdanie roczne 2013.xls

Sprawozdanie za 2014 w zakresie inicjatyw_lokalnych.xls

sprawozdanie roczne 2015.xls