Jednym z ważniejszych programów dla organizacji pozarzadowych działajacych w naszym w mieście jest corocznie konsultowany z nimi i uchwalany przez Radę Miasta Katowice „Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi".

W każdym roku zapraszam organizacje do aktywnego udziału w konsultacjach, które są rozłożone na przestrzeni kilku mięsiecy i prowadzone są w różnych formach.

Organizacje pozarzadowe chętnie angażują się w prace nad programem na rok następny.

Przebieg konsultacji jest szczegółowo udokumentowany w poszczególnych latach​.