​​​​W nawiązaniu do wniosków organizacji pozarządowych ze spotkania Prezydenta Miasta Katowice w dniu 15.01.2015r. Wydział Polityki Społecznej prowadził nabór wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych do  udziału w pracach międzysektorowych zespołów eksperckich działających w różnych sferach pożytku publicznego. 

Aktualnie w bazie ekspertów Wydziału Polityki Społecznej jest: 99 osób z 53 organizacji pozarządowych, które zadeklarowały wolę współpracy pro bono z Urzędem Miasta Katowice. 

Obecnie, w odpowiedzi na postulaty organizacji pozarządowych działają 4 zespoły eksperckie, które pogrupowano według zadań tematycznych.

Do 30 czerwca 2015r. odbyły się spotkania organizacyjne wszystkich czterech zespołów, gdzie ustalony został plan pracy, zakres tematyczny zespołu, częstotliwość spotkań, sposoby komunikowania się i inne sprawy zgłoszone przez przedstawicieli organizacji.

Zakres pracy poszczególnych zespołów eksperckich, notatki ze spotkań dostępne są zakładkach szczegółowych

Aktualnie działające zespoły eksperckie​Liczba członków Zespołu
 - przedstawicieli organizacji pozarządowych
Zespół 1 - ds. zadań publicznych31
Zespół 2 - ds. procedur zlecania zadań13
Zespół 3 - ds. inicjatywy lokalnej17
Zespół 4 - ds. programów22


Osobą do kontaktu w sprawie zespołów eksperckich jest:

Agnieszka Lis – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
tel. 32 2593 -746, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu
Wydział Polityki Społecznej, Rynek 1, pok. 808