Informujemy, że w mieście Katowice można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

- nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpołatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczacej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji należy zapisać się na termin wizyty:

od dnia 1 lipca 2019 r. (w związku ze zmianą pracy Urzędu)
- od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30,
- w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00,
- w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00

pod numerem telefonu: (32) 259 3736 zaznacząjąc, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy nieodpłatnej mediacji).


Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając część B Karty Pomocy, którą otrzymuje od osoby udzielajacej jej porady, a następnie wrzuca ją do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłaczeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. nieodpłatną mediację,

5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególnosci porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.


Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wnioksu o przeprowadzenie mediacji,

3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4. przeprowadzenie mediacji,

5. udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1. sąd lub inny organ wydały postawnowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w 2019 r. na terenie Katowic

 

 

L.p.Jednostka w której znajduje się punktAdres i rodzaj punktuDni i godziny Obsada
1Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

ul. Warszawska 42

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

pn.-pt. 16.00-20.00

 

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma"

(porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, mgr prawa)

 

2Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

ul. M. Oblatów 24

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

pn.-pt. 16.00-20.00

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową:

Fundację Honeste Vivere

(porad udzielają: adwokaci)

 

3Powiatowy Urząd Pracy

ul. Pośpiecha 14

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

pn.-pt. 16.00-20.00

ADWOKACI
4Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

ul. Dębowa 16c

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

pn.-pt. 16.00-20.00

 

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową:

Fundację Honeste Vivere

(porad udzielają: adwokaci)

5Dom Pomocy Społecznej „Przystań"

ul. Adamskiego 22

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

pn.-pt. 15.00-19.00

ADWOKACI
6Dom Pomocy Społecznej „Zacisze"

ul. Traktorzystów 42

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

pn.-pt. 16.00-20.00

RADCY PRAWNI
7Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

ul. Łętowskiego 6a

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

pn.-pt. 16.00-20.00

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma"

(porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, mgr prawa)

8Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

ul. Krakowska 138

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

pn.-pt. 16.00-20.00

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma"

(porad udzielają: adwokaci, radca prawny, mgr prawa)

9Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS

ul. Francuska 70

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

pn.-pt. 16.00-20.00

ADWOKACI
10Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

ul. Wojewódzka 23

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

pn.-pt. 16.00-20.00

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma"

(porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, mgr prawa)

 

11Miejski Dom Kultury

ul. Hallera 28

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

pn.-pt. 11.00-15.00

RADCY PRAWNI
12Miejski Dom Kultury

ul. Markiefki 44a

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

pn.-pt. 9.00-13.00


RADCY PRAWNI

 

Przepisy prawne:

Ustawa - tekst jednolity z 2019 poz. 294.pdf Rozporządzenie w sprawie npp i npo.pdf

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wykazu planowanych dyżurów punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej działających na terenie miasta Katowice

https://redakcja.bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/10955/235-2019b.pdf

_______________________________________________________________

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie miasta Katowice w 2019 r.

Lista nieodpłatnego poradnictwa - stan na 25.07.2019.pdf


LINK DO STRONY DARMOWA POMOC PRAWNA PROWADZONEJ PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/