pokl kat otw.jpg


Tytuł projektu: Znam - Rozumiem – Współdziałam

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu:
Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach. Wsparciem zostało objętych 304 uczniów (w tym 159 dziewczynek i 145 chłopców). Wsparcie skierowane było głównie do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych uczniów a także wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły.

Cele te zostały osiągnięte m.in. poprzez:
  • zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze,
  • zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
  • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji projektu:
wrzesień 2011 – lipiec 2013

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 936 116,34 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 15% to wsparcie finansowe krajowe.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego