Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Konsultacje Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta

plik graficzny przedstawiający miasto Katowice z opisem konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030​Konsultacje społeczne zostały uruchomione zarządzeniem nr 2324/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 marca 2022 r. - z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.

 

Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do pozostałych strategii i programów dziedzinowych w mieście Katowice, wyznacza ramy i założenia do ich opracowania oraz dla planowania przedsięwzięć istotnych we wszystkich aspektach rozwoju miejskiego. 

W Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030" zostały wskazane pola strategiczne: Jakość życia, Metropolitalność i obszar śródmiejski, Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz Transport i logistyka miejska, w których zdefiniowano: wizję rozwoju, cele i kierunki działań oraz wskazano przedsięwzięcia strategiczne. Podstawowe wartości w kształtowaniu strategicznej wizji rozwoju Miasta  to tzn. Koncepcja 4i (inteligencja, innowacja, integracja, internacjonalizacja), zgodnie z którą podejmowane działania pozwolą przekształcić Katowice w:

- miasto inteligentne, czyli wykorzystujące potencjał wiedzy mieszkańców i ludności funkcjonalnej oraz absorbujące wiedzę

- miasto innowacyjne, czyli będące silnym ośrodkiem kreacji i wdrażania innowacji technologicznych, kulturalnych i społecznych

- miasto zintegrowane, czyli o wysokim poziomie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej wewnątrz miasta oraz współpracujące z innymi miastami

- miasto międzynarodowe, o wysokiej dostępności i rozpoznawalności

Nowe trendy rozwojowe w skali europejskiej i krajowej, jak również aktualne wyzwania wymagają dostosowania treści Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, tak by ten dokument jak najlepiej korespondował ze zmieniającymi się wewnętrznymi oraz zewnętrznymi uwarunkowaniami, odpowiadał na potrzeby mieszkańców i budował odporność Miasta w obliczu sytuacji kryzysowych. Ponadto nowy dokument musi zapewniać spójność ustaleń z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego, co zapewni opracowanie modelu funkcjonalno – przestrzennego miasta Katowice.

Konsultacje społeczne miały na celu zgromadzenie informacji nt. wyzwań rozwojowych o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym w perspektywie do 2030 roku, a także weryfikację aktualności zapisów obowiązującej Strategii w wymiarze wizji, pól strategicznych, celów strategicznych oraz kierunków działań i przedsięwzięć.

Konsultacje społeczne odbyły się na dwóch etapach - poznania potrzeb, ocen i opinii przed sporządzeniem dokumentu oraz poznania uwag do opracowanego projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030.

Ponadto zgodnie z art. 6.3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2023 t.j. z dnia 2023.02.02. do przygotowanego na wcześniejszych etapach konsultacji  projektu aktualizacji Strategii zbierano dodatkowe uwagi, w tym również obejmujące Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z uwagami do ww. etapu konsultacji można zapoznać się TUTAJ.


Podsumowując, konsultacje aktualizacji Strategii rozpoczęły się w maju 2022 roku, a odbywały się z wykorzystaniem takich narzędzi jak ankieta, warsztaty dla mieszkańców czy otwarte spotkanie. Łącznie w procesie uczestniczyło blisko 350 osób.

Projekt dokumentu uzyskał również wszystkie niezbędne opinie, w tym: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także katowickiej Rady Pożytku Publicznego.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy uczestniczyli w konsultacjach, za zaangażowanie, liczne uwagi, sugestie oraz ożywione dyskusje.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym. Życzymy przyjemnej lektury!

Raport z konsultacji społecznych

Załącznik nr 1 (zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice)

Załącznik nr 2 (zarządzenie zmieniające Prezydenta Miasta Katowice)

Załącznik nr 3 (Raport z badania ankietowego)

Załącznik nr 3.1 (I załącznik do raportu z badania ankietowego)

Załącznik nr 3.2 (II załącznik do raportu z badania ankietowego)

Załącznik nr 4 (Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice)


Jak można było uczestniczyć w konsultacjach


etap III

Ostatnim działaniem konsultacyjnym było zebranie opinii wobec przygotowanego projektu aktualizacji Strategii przy wykorzystaniu formularza konsultacyjnego.


Od 24 kwietnia do 29 maja 2023 roku Prezydent Miasta Katowice zaprasza do konsultacji projektu „Strategii rozwoju miasta Katowice 2030" zgodnie art. 6.3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U.2023.225 t.j. z dnia 2023.02.02)

Uwagi do dokumentu (za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej) w ww. terminie, można było zgłaszać:

1) pisemnie:

a) w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, Biuro Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1

b) pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 (decyduje data wpływu do Urzędu)

2) elektronicznie w następujący sposób :

a) poprzez system ePUAP, Skrytka ePUAP: /umkatowice/SkrytkaESP

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: RM@katowice.eu

oraz

3) podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 16.00-18.00 w strefie coworkingowej Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a.

Prosimy zgłaszać chęć udziału w spotkaniu pod adresem konsultacje@katowice.eu lub telefonicznie pod numerem 32 2593 144, podając numer telefonu do kontaktu.

 

Projekt "Strategii rozwoju miasta Katowice 2030":

Strategia rozwoju miasta Katowice 2030 - projekt dokumentu.pdf

Rys. 8 Schemat struktury funkcjonalnej (kierunki rozwoju przestrzennego).jpg

Rys. 9 Schemat układu transportowego (zrównoważona mobilność).jpg

Rys. 10 Schemat błękitno-zielonej infrastruktury.jpg

Rys. 11 Schemat obszarów rozwojowych (OSI).jpg

Prezentacja projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030.pdf


Formularz zgłaszania uwag:

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Katowice.docx


Prognoza oddziaływania na środowisko:

PROGNOZA SRM Katowice 2030_do opiniowania.pdf

Załącznik nr 1_Prognoza_Model struktury funkcjonalno-przestrzennej.pdf

Załącznik nr 2_Prognoza_uwarunkowania przyrodnicze_opracowanie ekofizjograficzne Miasta Katowice.pdf

Załącznik nr 3_Prognoza_uwarunkowania przyrodnicze i FOP_RDOŚ i GDOŚ.pdf

Załącznik nr 4_Prognoza_zagrozenie powodzia.pdf


Formularz zgłaszania uwag:

Formularz zgłaszania uwag do POOŚ.docx


Klauzula informacyjna:

Strategia rozwoju 2030_klauzula_informacyjna.docx


etap II


Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców w ramach II tury spotkań

W trakcie spotkania przedstawiciele Zespołu Eksperckiego zaprezentowali mieszkańcom projekt dokumentu obejmujący propozycję wizji, priorytetów i celów strategicznych oraz kierunków działań.

Warsztaty dla mieszkańców odbyły się w dniu 15  listopada 2022 r., w godz. 16.00 – 18.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4.


*Zapisy na spotkanie

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 13 listopada na adres e-mail: k@katowice.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 32 259 31 44.


etap I


Ankieta

Formularz był aktywny od 16 maja do 10 czerwca 2022 r.

W badaniu wzięło udział 242 respondentów.

Wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się na wypełnienie ankiety dziękujemy.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.

Raport

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Znasz osoby, które z chęcią wzięłyby udział w ankiecie, ale nie mają dostępu do internetu?

Aby umożliwić takim osobom udział w konsultacjach prosimy o kontakt telefoniczny na numer (32) 259 31 44 w terminie uruchomienia badania ankietowego. Pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej będę ankietę przeprowadzać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu. Jeżeli osoby obawiają się o rachunek za telefon – wystarczy do nas zadzwonić, podać numer i poprosić o oddzwonienie w związku z ankietą.

Spotkania

Zorganizowany został również cykl spotkań z mieszkańcami.

I tura spotkań obejmowała weryfikację wyzwań rozwojowych oraz aktualności zapisów obowiązującej Strategii w wymiarze wizji, pól strategicznych, celów strategicznych oraz kierunków działań i przedsięwzięć;

 

Harmonogram I tury spotkań*:

 • 16 maja 2022 r. dla dzielnic śródmiejskich (Śródmieście, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Koszutka i Bogucice)
  IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Katowickiej 54,
 • 18 maja 2022 r. dla dzielnic zachodnich (Załęska Hałda-Brynów, Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Ligota-Panewniki)
  Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Panewnickiej 172,
 • 23 maja 2022 r. dla dzielnic południowych (Murcki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie)
  Szkoła Podstawowa nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, 

 • 25 maja 2022 r. dla dzielnic wschodnich (Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec)
  VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Lwowskiej 2,
 • 30 maja 2022 r. dla dzielnic północnych (Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec) Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Zarębskiego 2.


*Zapisy na spotkania

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

Mieszkańcy powinni zgłaszać chęć udziału w spotkaniu pod adresem konsultacje@katowice.eu lub telefonicznie pod numerem 32 2593 144, wskazując miejsce spotkania oraz numer telefonu do kontaktu. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, które należy przesłać nie później niż na trzy dnie przed datą danego spotkania.

 

Kalendarium wydarzeń:


Pierwsze spotkanie warsztatowe dot. Strategii Rozwoju Miasta za nami

Spotkanie warsztatowe, które miało miejsce 16 maja w IV LO im. Stanisława Maczka w katowickiej Koszutce, oficjalnie otworzyło pierwszy etap konsultacji społecznych dot. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030.

Warsztaty zgromadziły łącznie ok. 30 uczestników. W trakcie tego owocnego spotkania padło wiele różnych propozycji dotyczących rozwoju dzielnic śródmiejskich. Prowadzono również ożywione dyskusje na temat przyszłości miasta.

 Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Jednocześnie zapraszamy kolejnych zainteresowanych rozwojem naszego miasta mieszkańców do udziału w następnych 4 spotkaniach.

IV LO - 2.jpg

IV LO -1.jpg

Poniżej prezentujemy raporty z warsztatów.

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami mieszkańców, którzy uczestniczyli w spotkaniach.

Raport z warsztatów dla mieszkańców zespołu dzielnic śródmiejskich.

Raport z warsztatów dla mieszkańców zespołu dzielnic zachodnich.

Raport z warsztatów dla mieszkańców zespołu dzielnic południowych.

Raport z warsztatów dla mieszkańców zespołu dzielnic wschodnich.

Raport z warsztatów dla mieszkańców zespołu dzielnic północnych.


Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców w ramach II tury spotkań

Warsztaty dla mieszkańców odbyły się w 15  listopada 2022 r., w godz. 16.00 – 18.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4.

Podczas spotkania omówione zostały  dotychczasowe działania w ramach prac nad aktualizacją Strategii oraz zaprezentowany został  projekt dokumentu: omówiono propozycję wizji, priorytetów i celów strategicznych oraz kierunków działań. Po zakończeniu prezentacji projekt został poddany dyskusji.

 Mieszkańcy_1.jpg


Mieszkańcy_2(1).jpg


28 grudnia 2022 r. Prezydent Miasta podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030. Zmianie uległ termin zakończenia konsultacji z mieszkańcami ze względu na konieczność dostosowania harmonogramu działań do trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice. Zgodnie z zapisami konsultacje zakończą się do 30 czerwca 2023 r.


Załączniki:

Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030"

Uchwała nr XLII/933/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, w tym trybu konsultacji

Zarządzenie nr 2324/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030

Uchwała nr LVII/1223/22 Rady Miasta Katowice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XLII/933/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 2914/202 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice