Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Wyłożenie planu lotnisko Muchowiec

Wyłożenie planu lotnisko Muchowiec

Od 11 czerwca do 10 lipca 2015 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w Wydziale Planowania Przestrzennego od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 13 (Rynek 13, p. 515, V piętro).


Materiały do wyłożenia:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Mapa - ocena wpływu na środowisko

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach

Załącznik nr 1 do projektu uchwały - rysunek planu miejscowego sekcja A

Załącznik nr 2 do projektu uchwały - rysunek planu miejscowego sekcja B

Załącznik nr 3 do projektu uchwały - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych


 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 15 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, sala 209, II piętro.

 

Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej) , adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 24 lipca 2015 r.

 

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna TUTAJ

 

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 24 lipca 2015 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach

Mapa z granicami terenu objętego opracowaniem miejscowego planu (załącznik do uchwały nr XXVI/550/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2008 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach)

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice