Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Kompleks stawów Szopienice - Burowiec

Kompleks stawów Szopienice - Burowiec

 


Mieszkanców Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice - Burowiec zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, w trakcie których będziemy dyskutować nad przyszłym zagospodarowaniem kompleksu stawów - Morawa, Borki oraz Hubertus I, II, III.

Konsultacje zostały uruchomione zarządzeniem nr 473/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 października z którym można zapoznac się TUTAJ

 

Skrótowy plan konsultacji:

  • akcja informacyjna (październik)
  • badanie ankietowe (październik / listopad)
  • wywiady fokusowe (październik)
  • warsztaty z mieszkańcami (listopad)
  • spacer badawczy (listopad)
  • spotkanie podsumowujące (grudzień)
  • opracowanie raportu (grudzień / styczeń 2016)

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem procesu oraz do śledzenia działu Aktualności, gdzie na bieżąco będą się pojawiać informacje dotyczące poszczególnych etapów konsultacji.


 

Kalendarium wydarzeń


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych


raport końcowy

raport z konsultacji przygotowanych przez Pronobis Studio

raport z przeprowadzonego badania ankietowego

załącznik do raportu z badania ankietowego

załącznik do raportu z badania ankietowego

wyniki konsultacji wraz ze sposobem ustosunkowania się Prezydenta Miasta do zebranych wniosków mieszkańców


3 grudnia


Czwartkowe popołudnie zgromadziło w Miejskim Domu Kultury przy ul. Gen. J. Hallera 28 ponad 40 osób zainteresowanych przyszłym zagospodarowaniem terenu kompleksu stawów. W trakcie spotkania architekt Grzegorz Pronobis podsumował przeprowadzone wywiady fokusowe, spotkania warsztatowe oraz spacer badawczy. Zaprezentował również wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w dniach 16 października – 5 listopada. Zebrane informacje zostały usystematyzowane i dla łatwiejszego odbioru zademonstrowane w formie graficznej. Następnie głos zabrał przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa Leszek Trząski, który w skrócie opisał konieczne do podjęcia kroki dla ochrony przyrody w trakcie zagospodarowywania terenu stawów. W ostatniej części spotkania naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Barbara Lampart przedstawiła kolejne działania, jakie będą miały miejsce po otrzymaniu raportu opracowanego przez architektów, co nastąpi w połowie grudnia. Podziękowała również wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie, zachęcając do dalszej współpracy z urzędem.1 Szopki.jpg 

2 Szopki.jpg 

3 Szopki.jpg


19 listopada


Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się w szopienickim ratuszu. Architekci zaprezentowali w formie graficznej wszystkie pomysły mieszkańców odnośnie zagospodarowania stawów, jakie zgłoszono w trakcie dwóch spotkań warsztatowych, wywiadów fokusowych oraz spaceru badawczego. Wskazali miejsca, gdzie możliwe jest zlokalizowanie parkingów oraz tras pieszych i rowerowych. Na podkładzie mapowym znalazły się również wskazywane przez uczestników konsultacji tereny potencjalnie ważne przyrodniczo oraz punkty widokowe, które będą istotne pod kątem zagospodarowania. Wyznaczono miejsca rekreacji, tereny plażowania i wędkowania oraz zarekomendowano obszary zlokalizowania infrastruktury towarzyszącej. Prezentowane pomysły, zwłaszcza te, co do których zdania mieszkańców były podzielone, poddano dyskusji. I tak najwięcej uwagi poświęcono nadaniu funkcji poszczególnym zbiornikom, kwestii połączenia stawów kanałami oraz  sprawie ochrony środowiska pod kątem ewentualnego oczyszczania stawów z nadmiaru roślinności. Wiedzą z zakresu ochrony środowiska w trakcie spotkania dzielili się specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa. Na zakończenie architekci poprosili mieszkańców o wypełnienie krótkiego kwestionariusza, który zawierał pytania uzupełniające dotyczące zagospodarowania stawów.


01 stawy podsumowanie opisy.jpg 


02 stawy - przyroda i widoki opisy.jpg 


03 stawy - wędkarze opisy.jpg 


04 stawy - plaże i kanały opisy.jpg

05 Hubertusy PODSUMOWANIE opisy.jpg 


06 Morawa PODSUMOWANIE opisy.jpg

07 Borki PODSUMOWANIE opisy.jpg IMG_0046.JPG

IMG_0056.JPG 


IMG_0059.JPG


14 listopada

 

W sobotę w ramach procesu konsultacyjnego zaproszono mieszkańców do wspólnego spaceru wokół pięciu stawów. Przy słonecznej pogodzie pod stanicą wodną pojawiło się ponad 30 osób, aby razem przyjrzeć się obecnemu zagospodarowaniu terenu i przedyskutować pomysły na jego przyszłe urządzenie. Mieszkańcy pod opieką architektów wyruszyli w trzech grupach, każda z nich spacerowała wokół jednego terenu- stawu Morawa, Borki lub Hubertusów. Dodatkową atrakcją dla grupy badającej staw Morawa była wycieczka łódkami po zbiorniku. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!IMG_0035.JPG 


20151114_131421.jpg 
12 listopada

Drugie spotkanie warsztatowe miało miejsce w szopienickiej filii Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Obrońców Westerplatte 10. Formuła warsztatów nieco różniła się od poprzedniego spotkania. Tym razem uczestnicy całą swoją uwagę poświęcali dowolnie wybranej przez siebie przestrzeni wokół jednego ze stawów Borki, Morawa lub kompleksu trzech Hubertusów. Stworzyły się zatem trzy odrębne zespoły, które przez ponad dwie godziny, bez wytchnienia pracowały nad sformułowaniem propozycji zagospodarowania dla wybranego terenu. Wszystkie zespoły, podobnie jak to było na poprzednim spotkaniu, wskazywały na występowanie tych samych problemów, doceniali  te same mocne strony co ich poprzednicy podczas warsztatów sprzed tygodnia. W odniesieniu do wprowadzenia korzystnych zmian w otoczeniu stawów pojawiało się bardzo wiele podobnych, a wręcz identycznych postulatów. Jednak nie brakowało również takich, które stawały w opozycji do tych formułowanych na poprzednim spotkaniu. Niewątpliwie, dzięki kolejnej odsłonie warsztatów - architekci, którzy mają za zadanie opracować rekomendacje dla przyszłej koncepcji zagospodarowania terenu – pozyskali nowe, istotne informacje.


1.JPG
2.JPG

3.JPG

 

5 listopada

 

5 listopada w Miejskim Domu Kultury, przy ul. gen. J. Hallera 28 miało miejsce pierwsze spotkanie warsztatowe z mieszkańcami.

Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na trzy grupy, w których omawiali kolejno dobre i złe strony stawów Borki, Morawa oraz kompleksu trzech Hubertusów.

Mieszkańcy poruszali zagadnienia związane z transportem, przyrodą i rekreacją. Wnioski, które wypływały z owej dyskusji, przyczyniły się do powstania długiej listy propozycji zagospodarowania przestrzeni wokół stawów. Niejednokrotnie pojawiało się również pytanie o granice ingerencji człowieka  w naturalne środowisko.

Wszystkich, którzy chcą odpowiedzieć na te i inne pytania, zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach.

  

IMG_0807.JPG 

IMG_0823.JPG 

IMG_0825.JPG 

 

 

16 października

16 października w stanicy wodnej, czyli siedzibie 10. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej (ul. Morawy 119) architekci uczestniczący w procesie konsultacyjnym przeprowadzili wywiady fokusowe z przedstawicielami różnych środowisk, które w sposób szczególny związane są z obszarem, stanowiącym przedmiot konsultacji. Do dyskusji zaproszono morsów, wędkarzy, harcerzy, radnych jednostki pomocniczej, organizacje pozarządowe jak i nieformalne stowarzyszenia, a także przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Osiedla Szopienice.

Reprezentanci tych organizacji, które przyjęły zaproszenie, odpowiadali na pytania dotyczące rodzaju aktywności prowadzonej na tym terenie, dzielili się własnymi spostrzeżeniami na temat mocnych i słabych stron kompleksu stawów.

Pomimo różnych form użytkowania przestrzeni wokół stawów, należy zaznaczyć, że odpowiedzi respondentów były w dużej mierze zbieżne. Za oczywiste plusy tego terenu uznano niewątpliwe wysokie walory estetyczne i ekologiczne, czystość wody i możliwość obcowania z naturą w mieście. Do minusów zaliczono brak podstawowej infrastruktury, takiej jak na przykład brak koszy na śmieci oraz miejsc postojowych. Podkreślano, że obecny stan niezagospodarowania tylko sprzyja zaśmiecaniu tego terenu, w sezonie letnim powstają również „dzikie kąpieliska".

Informacje pozyskane od reprezentantów środowisk, biorących udział w wywiadach, są istotne dla opracowania diagnozy społecznej. Wraz z wynikami badań ankietowych będzie możliwe sformułowanie wniosków, które zostaną wykorzystane w pracy warsztatowej z mieszkańcami Szopienic oraz Burowca.

Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia cyklu warsztatów, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców Szopienic i Burowca.


 

 


 


 

16 października - 5 listopada

W dniach 16 października do 5 listopada mieszkańcy Katowic mieli możliwość wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety poświęconej szopienickim stawom. Ankiety dystrybuowane były we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w Miejskim Domu Kultury, przy ul. P. Stellera 4.

Badanie miało charakter diagnostyczny, w dużej mierze odnosiło się do oceny stanu obecnego, a więc skierowane było przede wszystkim do tych mieszkańców, którzy znają ten obszar. Jednakże w ankiecie zawarte były również pytania dotyczące sugestii wobec przyszłego zagospodarowania - stąd też do wypowiedzi za pośrednictwem kwestionariusza zaproszono mieszkańców, nie znających tego terenu, ale zainteresowanych spędzaniem wolnego czasu nad wodą.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE OTWARTE - ANKIETA PAPIEROWA

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE OTWARTE - ANKIETA ONLINE

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice