Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Konsultacje Główne założenia koncepcji

Główne założenia koncepcji

ROZWÓJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

 • Główne przemiany w przestrzeni Murcek dotyczyć mogą realizacji nowych osiedli wielorodzinnych na terenach przy ul. Mruczka i ul. Kołodzieja
 • Proponuje się także rozbudowę osiedla domów w rejonie ul. Kubisty
   

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PO KOPALNI

 • Dla obszaru po kopalni koncepcja planu proponuje rozwój zabudowy wielofunkcyjnej – mieszkaniowej i usługowej, wkomponowanej w zachowane poprzemysłowe pamiątki
 • Ze względu na lokalizację teren po szybie Stanisław proponuje się przeznaczyć pod rozwój usług turystycznych i rekreacyjnych o niskiej intensywności

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU FUNKCJI PUBLICZNYCH

 • W koncepcji planuje się zabezpieczyć dwa tereny na cele realizacji inwestycji publicznych z zakresu szkolnictwa, kultury czy sportu: dogodnie położony teren pomiędzy ul. Bielską a ul. Goetla oraz przy Ogrodzie sensoryczno-botanicznym
   

OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH

 • Opracowano szczegółowe zasady ochrony obszarów o wartościach kulturowych – m.in. terenów historycznej zabudowy osiedla oraz kompleksu szpitala

OCHRONA I KSZTAŁTOPWANIE TERENÓW ZIELENI

 • Wskazano do ochrony istniejące i zaprojektowano nowe szpalery drzew w granicach pasów drogowych
 • Założono utrwalenie przyrodniczego i edukacyjnego charakteru Dolinki Murckowskiej; ustalenie przeznaczenia parkowego pozwoli na podejmowanie przez miasto dalszych działań w tym kierunku
 • Proponuje się zmienić przeznaczenie miejskich gruntów położonych w rejonie linii wysokiego napięcia i najwyższych napięć na cele zieleni, umożliwiając realizację takich przedsięwzięć jak np. wybieg dla psów w rejonie ul. Goetla
 • Uwzględniono i zaproponowano objęcie ochroną zieleni leśnej, parkowej i funkcjonalnej – w tym izolującej dzielnicę od nadmiernego hałasu i pyłów z drogi krajowej 86
   

ROZWÓJ UKŁADU DRÓG PUBLICZNYCH I TRAS ROWEROWYCH

 • Skomunikowania dzielnicy z pozostałymi dzielnicami miasta upatruje się w możliwości przywrócenia funkcjonowania linii kolejowej dla przewozów pasażerskich oraz realizacji nowego przystanku kolejowego przy przedłużeniu ulicy Samsonowicza, do którego zgodnie z koncepcją ma prowadzić ciąg pieszo-jezdny o szerokości 10 m wraz z trasą rowerową
 • Zaproponowany został przebieg nowej drogi wzdłuż granicy terenu szpitala – koniecznej do polepszenia warunków obsługi kompleksu szpitalnego oraz terenu inwestycyjnego po jego zachodniej stronie. Połączy ona ul. Mruczka z ul. Kołodzieja przy filii Miejskiego Domu Kultury
 • Zaproponowano przebiegi tras rowerowych: m.in. do Giszowca, wzdłuż ul. Beskidzkiej oraz w kierunku kąpieliska Wesoła Fala
 • W związku z wyznaczeniem dwóch nowych połączeń drogowych w zachodniej części dzielnicy obniżono klasy ulic prowadzących do Placu Kasprowicza w granicach zabytkowego układu urbanistycznego, co umożliwi w przyszłości stworzenie przestrzeni bardziej przyjaznej pieszym
   

UWAGA!

Wskazana w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice" – II edycja droga łącząca Subcentrum Południe (ul. Kolejową) z ul. Bielską wymaga przeprowadzenia poszerzonych, specjalistycznych analiz – dlatego teren położony na zachód od linii kolejowej i hałdy został wydzielony do odrębnego opracowania 


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice