Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Konsultacje Główne założenia koncepcji

Główne założenia koncepcji

ROZWÓJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

 • Główne przemiany w przestrzeni Murcek dotyczyć mogą realizacji nowych osiedli wielorodzinnych na terenach przy ul. Mruczka i ul. Kołodzieja
 • Proponuje się także rozbudowę osiedla domów w rejonie ul. Kubisty
   

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PO KOPALNI

 • Dla obszaru po kopalni koncepcja planu proponuje rozwój zabudowy wielofunkcyjnej – mieszkaniowej i usługowej, wkomponowanej w zachowane poprzemysłowe pamiątki
 • Ze względu na lokalizację teren po szybie Stanisław proponuje się przeznaczyć pod rozwój usług turystycznych i rekreacyjnych o niskiej intensywności

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU FUNKCJI PUBLICZNYCH

 • W koncepcji planuje się zabezpieczyć dwa tereny na cele realizacji inwestycji publicznych z zakresu szkolnictwa, kultury czy sportu: dogodnie położony teren pomiędzy ul. Bielską a ul. Goetla oraz przy Ogrodzie sensoryczno-botanicznym
   

OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH

 • Opracowano szczegółowe zasady ochrony obszarów o wartościach kulturowych – m.in. terenów historycznej zabudowy osiedla oraz kompleksu szpitala

OCHRONA I KSZTAŁTOPWANIE TERENÓW ZIELENI

 • Wskazano do ochrony istniejące i zaprojektowano nowe szpalery drzew w granicach pasów drogowych
 • Założono utrwalenie przyrodniczego i edukacyjnego charakteru Dolinki Murckowskiej; ustalenie przeznaczenia parkowego pozwoli na podejmowanie przez miasto dalszych działań w tym kierunku
 • Proponuje się zmienić przeznaczenie miejskich gruntów położonych w rejonie linii wysokiego napięcia i najwyższych napięć na cele zieleni, umożliwiając realizację takich przedsięwzięć jak np. wybieg dla psów w rejonie ul. Goetla
 • Uwzględniono i zaproponowano objęcie ochroną zieleni leśnej, parkowej i funkcjonalnej – w tym izolującej dzielnicę od nadmiernego hałasu i pyłów z drogi krajowej 86
   

ROZWÓJ UKŁADU DRÓG PUBLICZNYCH I TRAS ROWEROWYCH

 • Skomunikowania dzielnicy z pozostałymi dzielnicami miasta upatruje się w możliwości przywrócenia funkcjonowania linii kolejowej dla przewozów pasażerskich oraz realizacji nowego przystanku kolejowego przy przedłużeniu ulicy Samsonowicza, do którego zgodnie z koncepcją ma prowadzić ciąg pieszo-jezdny o szerokości 10 m wraz z trasą rowerową
 • Zaproponowany został przebieg nowej drogi wzdłuż granicy terenu szpitala – koniecznej do polepszenia warunków obsługi kompleksu szpitalnego oraz terenu inwestycyjnego po jego zachodniej stronie. Połączy ona ul. Mruczka z ul. Kołodzieja przy filii Miejskiego Domu Kultury
 • Zaproponowano przebiegi tras rowerowych: m.in. do Giszowca, wzdłuż ul. Beskidzkiej oraz w kierunku kąpieliska Wesoła Fala
 • W związku z wyznaczeniem dwóch nowych połączeń drogowych w zachodniej części dzielnicy obniżono klasy ulic prowadzących do Placu Kasprowicza w granicach zabytkowego układu urbanistycznego, co umożliwi w przyszłości stworzenie przestrzeni bardziej przyjaznej pieszym
   

UWAGA!

Wskazana w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice" – II edycja droga łącząca Subcentrum Południe (ul. Kolejową) z ul. Bielską wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz – dlatego teren położony na zachód od linii kolejowej i hałdy został wydzielony do odrębnego opracowania 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice