Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt V

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt V

logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – etap V

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest  kompleksowa termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice tj. Szkoły podstawowej nr 12 przy  ul. Paderewskiego 46, Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13, Gimnazjum 16 przy ul. Wojciecha 9, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5, Miejskiego Przedszkola nr 89 przy ul. Zadole 26a. Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności), prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem instalacji OZE, nadzory (autorski i inwestorski) oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).

Okres realizacji projektu: II kw. 2014r.– IV kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 15 130 253,43 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 10 069 168,27 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  5 061 085,16 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice