Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Organizacja miedzynarodowa - IAEC

Organizacja miedzynarodowa - IAEC

​ 

Katowice PL.jpgIAEC​


 

Miasto Katowice jest członkiem IAEC (International Assosiation of Educating Cities - Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych) od roku 1998. Siedziba tego stowarzyszenia mieści się w Barcelonie.


Członkowie IAEC:
IAEC jest międzynarodowym stowarzyszeniem 450 miast reprezentowanych przez swoje władze lokalne.

Cele główne stowarzyszenia:
- Promowanie działań i zasad wyrażonych w Karcie Miast Edukacyjnych
- Aktywne partycypowanie w dialogu z międzynarodowymi instytucjami i rządami na temat analizy kwestii dot. formalnych i nieformalnych struktur oświaty
- Wpływanie na procesy podejmowania decyzji przez międzynarodowe instytucje i rządy w kwestiach dot. edukacji
- Promowanie wymiany doświadczeń i informacji tematycznych na poziomie regionów i krajów stowarzyszonych
- Aktywny udział i współpraca przy projektach i wymianach z UNESCO i innymi instytucjami i grupami z tego kręgu zainteresowań
- Promowanie inicjatyw mających na celu umocnienie więzi pomiędzy miastami członkowskimi.

Organy kierownicze IAEC:
- Walne Zgromadzenie - główny organ IAEC, który zwoływany jest co dwa lata podczas Kongresów Międzynarodowych. Członkami są przedstawiciele wszystkich miast stowarzyszonych, a jest ich aktualnie 450 w 37 krajach
- Komitet Wykonawczy - odpowiedzialny jest za zarządzanie stowarzyszeniem, jego prezentację i wykonywanie zadań. Aktualny (2010 - 2014) skład komitetu to:  Barcelona, Changwon (Kora Południowa), Granollers (Hiszpania), Guadalajara (Meksyk), Katowice, Lizbona, Lokossa (Benin), Lomé (Togo), Lyon, Rennes, Rosario (Argentyna), Sao Paulo, Tampere (Finlandia), Turyn.

Sieci Terytorialne oraz Sieci Tematyczne to podział IAEC.
Do Sieci Terytorialnych należą :
- Sieć hiszpańska - koordynatorem jest miasto Gandia
- Sieć włoska - koordynatorem sieci jest Turyn
- Sieć francuska -  na czele z miastem Lyon
- Sieć portugalska - koordynatorem jest  Lizbona
- Delegacja Miast Edukacyjnych na Amerykę Łacińską - siedzibą delegacji jest Rosario (Argentyna)
- Sieć brazylijska - na czele z miastem Sorocaba
- Sieć Azja-Pacyfik - na czele z miastem Changwon (Korea Południowa)
- Sieć Europy Środkowej - koordynatorem sieci są Katowice

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z UNESCO, ze stowarzyszeniem Zjednoczonych Miast i Samorządów (CGLU), z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prezydentów Francuskojęzycznych (AIMF), z Komisją Europejską oraz z Międzynarodową Radą na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI).


Korzyści dla miasta wynikające ze współpracy z tym stowarzyszeniem:
- Katowice mają prawo do korzystania z Banku Doświadczeń Miast Edukacyjnych, gdzie aktualnie złożone są doświadczenia miasta związane z tematyką "Przestrzeni młodzieży w miastach edukacyjnych" (zgłoszone doświadczenie - "Młodzi głosują"), "Miast edukacyjnych działających przeciwko przyspieszeniu zmian klimatycznych" (zgłoszone doświadczenie - "Stawić czoła zmianom klimatycznym"), "Ustawicznego kształcenia" (zgłoszone doświadczenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz program MOPS'u „Perspektywa”), „Koegzystencji, współpracy i pokoju” (zgłoszone doświadczenie „Dom Miasta Saint-Etienne”, "Pałac Młodzieży"), "Promocji Zdrowia" (zgłoszone doświadczenie - "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dla gimnazjalistów"), "Kultury jako czynnika rozwoju" (zgłoszone doświadczenie - Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu).
- Udział w Międzynarodowych Kongresach Miast Edukacyjnych, które organizowane są co dwa lata (13-19 IX 2006 r., Lyon, temat Kongresu "Miejsce człowieka w mieście").
- Coroczny udział w Konferencjach Środkowo-Europejskiej Sieci IEAC (14-16 X 2005 r., Budapeszt, temat konferencji „Tworzenie szans dla ludzi stojących wobec marginalizacji"; 14-17 IX 2006 r., Lyon, temat konferencji "Miasta tętniące życiem"; 23-25 XI 2007 r., Budapeszt, temat konferencji „Współdziałanie szkoły i miasta”; 12-14 XI 2008 r., Budapeszt, temat konferencji „Rozwijające się miasto”).
- Otrzymywanie informacji o działaniach IAEC, w które miasto może się włączyć.

W 2009 r. Katowice ubiegały się o organizację XII Międzynarodowej Konferencji Miast Edukacyjnych. Zaproponowanym tematem była "Edukacja poprzez sztukę". Miasto zaprezentowało m.in. film ukazujący aktywny udział w kulturze dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych.

W ramach działań w IAEC w dniach 15.09-5.11.2010 r. odbyły się w Centrum Kultury Katowice warsztaty „Człowiek-Sztuka-Kontakt”. Warsztaty, prowadzone przez Ewę Kokot–edukatora sztuki, przeznaczone były dla osób, które w przyszłości podejmą długofalową współpracę z instytucjami kultury oraz z osobami pracującymi w zakresie edukacji przez sztukę z innych miast polskich i europejskich. Podsumowaniem pracy 15-osobowej grupy był udział w seminarium Sieci Europy Środkowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych pt. „Społeczeństwa edukacyjne-społeczeństwa przyszłości”.

img-2987.jpg 

W dniu 5 listopada 2010 r. w Centrum Kultury Katowice odbyło się Seminarium „Społeczeństwa Edukacyjne-Społeczeństwa Przyszłości” . Jego ideą była prezentacja i wymiana doświadczeń instytucji oraz osób z kraju i zagranicy, zajmujących się edukacją przez sztukę, zmierzająca do nawiązania współpracy pomiędzy uczestnikami i stworzenia nieformalnej sieci kontaktów podmiotów funkcjonujących w przestrzeni edukacyjno-kulturalnej. W spotkaniu wzięło udział 75 osób, reprezentujących różne instytucje edukacyjne i kulturalne zlokalizowane w kilkunastu miastach polskich i zagranicznych. Uczestnicy seminarium wzięli także udział w happeningu artystycznym ,,Centrum-Zentrum-Centre”.

 

W dniach 5-6 września 2011 r. pod patronatem Prezydencji Polski w  Radzie Unii Europejskiej odbyła się międzynarodowa konferencja „CZŁOWIEK-EUKACJA-SZTUKA-KONTAKT. Praktyka i rokowania na przyszłość”. Jej ideą była prezentacja i wymiana doświadczeń instytucji oraz osób z kraju i zagranicy, zajmujących się edukacją przez sztukę. W konferencji wzięło udział 108 osób - pedagogów, socjologów, animatorów kultury, artystów, przedstawicieli środowisk akademickich oraz instytucji kultury zlokalizowanych w kilkudziesięciu miastach polskich i zagranicznych. Pierwszy dzień obrad dał uczestnikom możliwość zapoznania się z różnorodnymi projektami twórczymi, skierowanymi do dzieci, niepełnosprawnych, osób starszych, wykluczonych społecznie, realizowanymi nie tylko w naszym kraju ale również w Belgii, Finlandii, Rosji czy Wielkiej Brytanii. Drugi dzień przybrał formę warsztatów i akcji artystycznych, tworząc doskonałą okazję do urzeczywistnienia idei konferencji w przestrzeni miasta i bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w działania kreacyjne.

zdj konf eduk.JPG 

konferencja.JPG 

W 2011 roku  miasto Katowice jako koordynator Sieci Europy Środkowej zorganizowało międzynarodowy edukacyjny konkurs ekologiczny „Zapuść korzenie w swoim mieście”, którego celem było m.in. zachęcenie dzieci i młodzieży do odkrycia niepowtarzalności swojego miasta oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej. Na konkurs wpłynęło 135 prac z Białorusi, Litwy i Polski. Finał konkursu odbył  się 6 września w Nadleśnictwie Katowice gdzie zwycięzca posadził drzewo edukacyjne.

zasadzenie drzewka.JPG 

W dniach 25-29 kwietnia 2012 roku delegacja miasta Katowice na czele z Panią Krystyną Siejną I Wiceprezydentem Miasta Katowice wzięła udział w XII Międzynarodowym Kongresie Miast Edukacyjnych w Changwon (Korea Południowa), który zgromadził ponad 2 tys uczestników z 40 państw z całego świata. Tematyka Kongresu oscylowała wokół trzech osi tematycznych:

- polityki, zielonego planowania miejskiego i zrównoważonej infrastruktury w miastach edukacyjnych

- sprawiedliwości społecznej oraz wzmocnienia możliwości miast edukacyjnych

- zielonej gospodarki, ekopracy, odnawialnych energii i nowych technologii w miastach edukacyjnych.

Delegacja miasta Katowice jako członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych (IAEC) i przedstawiciel Delegacji IAEC na Europę Środkową wzięła udział w spotkaniach roboczych Komitetu Wykonawczego (25 i 28.04),  na których oprócz bieżących ustaleń dotyczących działalności IAEC w 2012 oraz w 2013 r. wybrano m.in. przyszłego organizatora XIII Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych w 2014 r. – miasto Barcelonę. Miasto Katowice brało także udział w Walnym Zgromadzeniu (26.04), przedstawiając m.in. swoją działalność w IAEC za 2011 r. Przedstawiciele miasta uczestniczyli również w sesjach plenarnych Kongresu (Ku harmonii człowieka z naturą – 26.04; Sprawiedliwość społeczna, edukacja i zielone miasta – 27.04; Zmiany klimatyczne a sprawiedliwość społeczna – 28.04), w obradach okrągłego stołu prezydentów (Melbourne, Changwon, Tampere, Phuket) gdzie przedstawione zostały wyzwania środowiskowe jakie stoją przed miastami, w  warsztatach  dotyczących ochrony środowiska, odnawialnej energii, recyklingu, kreatywnej i ekologicznej przestrzeni miejskiej.

Praktycznym aspektem poznania możliwości edukacyjnych gospodarza były wizyty studyjne delegacji w miejskim liceum naukowym oraz miejskim centrum rowerowym.

Miasto Katowice zaprezentowało również podczas sesji posterowej swoją działalność w Stowarzyszeniu z nastawieniem na edukację ekologiczną oraz działalność Leśnej Sali Edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice.


W dniach 1-2 października 2012 r. miasto Katowice wraz z Fundacją In Corpore zorganizowało Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących.  Kongres urzeczywistnił filozofię miasta edukacyjnego promującego równe szanse dla każdego gdzie osoby niesłyszące postrzegane są jako równoprawni członkowie społeczności aktywnie uczestniczący w otaczającej ich rzeczywistości. Ideą kongresu było stworzenie przestrzeni do spotkania środowisk zajmujących się terapią, rehabilitacją, edukacją i integracją społeczną osób niesłyszących oraz samych osób dotkniętych wadą słuchu. Swoje doświadczenia, rozwiązania i modele zaprezentowały krajowe i zagraniczne (Wielka Brytania, Austria) organizacje i instytucje pracujące na co dzień z osobami niesłyszącymi. W konferencji wzięło udział 200 osób – pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, psychologów, pedagogów, rodziców, osób niesłyszących i słabosłyszących.

http://www.youtube.com/watch?v=LyHeDWb3w3I


Działalność w 2013 roku rozpoczęła się edukacyjnym konkursem artystycznym "Oczy szeroko otwarte-mój świat”, którego celem była m.in. aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych, integracja z osobami sprawnymi oraz przybliżenie społeczeństwu świata oglądanego oczami osób dysfunkcyjnych. Do konkursu zgłosiło się 359 osób z całej Polski.

Finał konkursu odbył się 14 marca 2013 r. w katowickiej Willi Goldsteinów podczas konferencji „Miasto edukacyjne-miastem włączającym” skierowanej do osób niepełnosprawnych, w której uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski.   Pani Wiceprezydent Krystyna Siejna wręczyła nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców, a miejsce konferencji zamieniło się na kilka dni w galerię prac uczestników konkursu.

IMG_1213.jpg 

W dniach 15-17 marca 2013 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego IAEC, w którym uczestniczyło 20 osób z miast Hiszpanii, Portugalii, Francji, Finlandii, Korei, Argentyny, Korei Południowej i Beninu. W ramach programu towarzyszącego goście zwiedzili m.in. Centrum Aktywności Lokalnej, MHK w Nikiszowcu, Śródmieście Katowic ze Szlakiem Moderny oraz mieli okazję zobaczyć obróbkę węgla i posłuchać koncertu w Akademii Muzycznej.

IAEC-Katowice 2013.jpg 

​Przedstawiciele Miasta Katowice uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego IAEC, który odbył się w dniach 15-16 listopada 2013 r. w Barcelonie.

W dniach 12-15 listopada 2014 r. w Barcelonie odbył się XIII Międzynarodowy Kongres Miast Edukacyjnych, który​ zorganizowany został w dwudziestą rocznicę  powstania stowarzyszenia IAEC, z siedzibą w Barcelonie. Hasło XIII Kongresu „Miasto edukacyjne – miastem włączającym” odzwierciedla istotne problemy i wyzwania, które stoją przed współczesnymi społecznościami lokalnymi, niezależnie od wielkości miasta, położenia, jego bogactwa czy poziomu edukacji w kraju.

W Kongresie wzięło udział ponad 850 uczestników z całego świata, program składał się z wykładów oraz prezentacji doświadczeń związanych z włączeniem społecznym i szeroko pojmowaną edukacją na różnych poziomach i w różnych grupach społecznych, nie ograniczającą się jedynie do edukacji formalnej realizowanej przez placówki szkolne. Katowice zaprezentowały projekt włączania w rynek pracy osób niepełnosprawnych, z upośledzeniem umysłowym, realizowany przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez utworzoną w tym celu spółdzielnię socjalną. 

Na zakończenie Kongresu została przyjęta „Deklaracja XIII Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych – 2014”. 

W 2014 roku upłynęła czteroletnia kadencja Katowic w komitecie wykonawczym IAEC. Katowice pracowały we władzach stowarzyszenia jako koordynator sieci miast Europy środkowej. W trakcie Walnego Zgromadzenia wybrano nowych członków komitetu wykonawczego. 

W dniu 22 września 2015 r. w Helsinkach odbyło się spotkanie robocze miast członkowskich stowarzyszenia IAEC z Europy Północnej. Celem spotkania, którego hasło przewodnie brzmiało ”Miasto jako szkoła” była wymiana doświadczeń oraz określenie możliwości dalszej współpracy. Obok Katowic w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele takich miast jak Helsinki, Espo i Tampere (Finlandia), Göteborg (Szwecja), Ishoj (Dania), Monachium (Niemcy). Katowice zaprezentowały projekt edukacji nieformalnej pn. Ambasada Młodych realizowany przez Instytucję Kultury Miasto Ogrodów od 2012 r.  ​

W dniach 10-12 marca 2016 r. przedstawiciele miasta wzięli udział w spotkaniu grupy Miast Europy Północnej IAEC oraz Walnym Zgromadzeniu IAEC w Lizbonie, podczas którego porównano procesy asymilacji migrantów, w tym dzieci i młodzieży, w różnych miastach Europy. Goście przeanalizowali projekt miasta Lizbony: Bip-Zip, adresowany do osób długotrwale bezrobotnych oraz zmierzający do integracji międzypokoleniowej. Dodatkowo uczestnicy spotkania omówili kierunki działań Stowarzyszenia i ich grupy na rok 2016.


W dniach 9-11 października 2017 r. przedstawiciel miasta wziął udział w spotkaniu Grupy Roboczej Miast Członkowskich IAEC z Europy Północnej, które odbyło się w Göteborgu/Szwecja. Spotkanie miało charakter warsztatowy a jego celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk realizowanych przez miasta w zakresie integracji społecznej poprzez edukację.

Miasto Katowice zaprezentowało tematykę Pikniku Ekologicznego „Ekoodpowiedzialnie.” 

W trakcie wizyt studyjnych uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się m. in. z projektami realizowanymi przez placówkę „Family Centre” w  Göteborgu tj. projekt czytania książek dzieciom czy projekt integracji imigrantów z miejscową społecznością. W czasie spotkań prezentowane były również różne drogi rozwiązywania problemów związanych z komunikacją czy różnicami kulturowymi. 


W marcu 2018 r. w Changwon/Korea Południowa przedstawiciel miasta Katowice uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych oraz konferencji UNESCO, podczas której omawiano tematy związane z zaangażowaniem procesów edukacyjnych w rozwój turystyki. Natomiast podczas zebrania Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia, zaprezentowano kandydatury miast starających się o organizację Kongresu Miast Edukacyjnych w 2020 roku. Komitet Wykonawczy zdecydował powierzyć organizację XVI Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych w 2020 roku Katowicom. 

W dniach 12-17 listopada 2018 r. w Cascais/Portugalia przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice uczestniczyli w XV Międzynarodowym Kongresie Miast Edukacyjnych pn."Miasto należy do mieszkańców." Kongresowe dyskusje i debaty poświęcone były spójności społecznej w miastach oraz budowaniu poczucia przynależności do miasta, podkreślano ważność osobistego i społecznego rozwoju obywateli oraz środków przeznaczonych na poprawę integracji i harmonii społecznej.

Stowarzyszenie IAEC wraz z miastem Cascais w celu zmotywowania i wyposażenia młodszych pokoleń w narzędzia umożliwiające im bardziej aktywne i krytyczne zaangażowanie w życie ich miast umożliwiło udział w Kongresie również młodym ludziom z miast należących do IAEC. Miasto Katowice było reprezentowane prze 2 uczniów z III LO im. Adama Mickiewicza. 

W dniach 21–22 marca 2019 r. we francuskim mieście Rennes odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych, w którym uczestniczyło dwóch przedstawicieli miasta Katowice. Podczas spotkania omówiono kwestie organizacyjne oraz budżetowe, a także dotyczace przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia. Dodatkowo przyjęto raport z organizacji  XV kongresu w Cascais w Portugalii. Ponadto przedstawiciele Katowic mieli okazję do zaprezentowania miasta, jego zaplecza logistycznego oraz proponowanej tematyki Kongresu w Katowicach w 2020 roku. Temat kongresu to ,,Miasto przemian – jako przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności-muzyka, środowisko, rekreacja, partycypacja.” Tematyka została przyjęta z uznaniem przez władze Stowarzyszenia.

W dniu 30 listopada 2019 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Miasta Edukacyjnego – w Katowicach podczas sesji Młodzieżowej Rady Miasta odczytano w obecności Wiceprezydenta Miasta Katowice, Waldemara Bojaruna Kartę Miast Edukacyjnych.

W dniu 26 marca 2020 r. przedstawiciel Miasta Katowice, Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba brał udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia IAEC oraz posiedzeniu Komitetu Wykonawczego IAEC, które odbyły się on-line.

Z uwagi na sytuację w jakiej znalazł się świat, związaną z pandemią koronowirusa COVID 19 oraz wynikające z niej ograniczenia, Miasto Katowice odwołało organizację 16. Kongresu Miast Edukacyjnych, który zaplanowany był w dniach 30 września – 2 października 2020 roku w Katowicach.

W dniu 9 czerwca 2020 r. odbyło się w trybie on-line posiedzenie Komitetu Wykonawczego IAEC, na którym poruszona została kwestia ewentualnego przeniesienia organizacji Kongresu IAEC w Katowicach na rok 2022. Ponieważ inne miasta zgłosiły już wcześniej kandydatury do roli gospodarza Kongresu 2022, propozycja ta nie została zaakceptowana przez Komitet Wykonawczy IAEC.  W posiedzeniu brał udział Wiceprezydent Miasta Katowice, Mariusz Skiba.

W dniu 15 października 2020 r. Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba brał udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego IAEC, na którym omawiano kwestie aktualizacji Karty Miast Edukacyjnych, kandydatur na gospodarza Kongresu w 2022 roku, nowego logotypu organizacji oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Miasta Edukacyjnego, 30.11.2020 w obecnej sytuacji.

30 listopada 2020 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Miasta Edukacyjnego. Z tej okazji uaktualniono zapisy Karty Miast Edukacyjnych oraz przygotowano materiał pt. 30 lat Karty, 30 lekcji.

25 lutego 2021 r. przedstawiciel Miasta Katowice, Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba brał udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego IAEC.

25 marca 2021 r. przedstawiciel Miasta Katowice, Wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba brał udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia IAEC online.

6 czerwca 2021 przedstawiciel Miasta Katowice brał udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego IAEC, na którym omawiano kwestie organizacji Kongresu w koreańskim mieście Andong oraz ustalono datę kongresu na 

25-28 październik 2022 r.

Opracowano także kalendarz działań. Tematem przewodnim kongresu będzie:

„Przyszłość edukacji: Innowacje, tradycja i inkluzja”. Został on podzielony na następujące podtematy: 

1. Tradycje i tożsamość: uczenie się z przeszłości. 

2. Integracja i empatia: budowanie miasta dla wszystkich poprzez edukację i wartości. 

3. Technologia i innowacje społeczne: promowanie zrównoważonego miasta dla ludzi.


We wrześniu 2021 Miasto Katowice przekazało materiały związane z wydarzeniami na terenie miasta: Piknikiem Rodzinnym, Festiwalem Organizacji Pozarządowych oraz otwarciem Lawendowego Ogrodu, jako przykłady działań nastawionych na umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.


6 października 2021 IAEC poinformowało o rozpoczęciu procesu zbierania kandydatur na gospodarza Kongresu Miast Edukacyjnych w roku 2024, który zakończy się w lutym 2022. Miasto Katowice nie będzie składać ponownie aplikacji do tego wydarzenia.


7 października 2021 przedstawiciel Miasta Katowice brał udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego IAEC, na którym omawiano kwestie aktualizacji Karty Miast Edukacyjnych, kandydaturę na gospodarza Kongresu w 2022 roku w koreańskim mieście Andong, nowego manifestu organizacji oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Edukacyjnego 30.11.2021 w obecnej sytuacji.


18 października 2021 rozesłany został do miast członkowskich tekst przygotowanego Manifestu Międzynarodowego Dnia Miasta Edukacyjnego pod hasłem: „Miasto edukacyjne nie pozostawia nikogo w tyle.”

26 października 2021 stowarzyszenie poinformowało o zmianie we władzach IAEC, gdzie w skład zarządu wszedł wiceburmistrz Barcelony, miasta-siedziby organizacji, pan Pau Gonzàlez Val.

29 listopada 2021 przedstawiciel miasta wziął udział w wydarzeniu online - obchody Międzynarodowego Dnia Miasta Edukującego IAEC 2021 pod hasłem „Miasto Edukacyjne nie pozostawia nikogo w tyle”. Wydarzenie obejmowało wykład prof. Yayo Herrero, prezentację 3 dobrych praktyk (Rennes, Göteborg i Rosario) oraz dialog z dr Karina Batthyány. 

9 marca 2022 odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego IAEC. W posiedzeniu w formule on-line  uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba. Najważniejszym punktem programu było głosowanie nad miejscem Kongresu IAEC w 2024 roku. Spośród czterech kandydatur (Sewilla, Kurytyba, Oviedo i Phuket) wybrano Kurytybę w Brazylii.

29-30 marca 2022 w Tampere w Finlandii odbyło się - po raz pierwszy od dwóch lat w wersji hybrydowej - Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych.  Przedstawiciel Miasta Katowice uczestniczył w spotkaniu w formacie on-line. W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy przyjęli raport z działalności, budżet oraz plany działania na najbliższy rok. Bardzo ciekawy był także program wizyt studyjnych, obejmujących nowatorskie placówki edukacyjne oraz dzielnicę poprzemysłową, która ma stać się nowym domem  dla 20 tys. mieszkańców oraz centrum lokalnych innowacji. Przedstawiono także szczegóły Kongresu IAEC 2022 w koreańskim mieście Andong w terminie 25-28 października 2022 r. pn. kształtowanie edukacji przyszłości poprzez tradycję i innowacje (Shaping the Future of Education : Innovation, tradition and inclusion). Więcej informacji na stronie Kongresu: https://iaec.andong.go.kr/eng2/

20 maja 2022 miasto Katowice przekazało do Stowarzyszenia IAEC dwie prezentacje pokazujące dobre praktyki w zakresie tematyki Kongresu IAEC 2022 dotyczące sklepu socjalnego oraz całościowej pomocy miasta Katowice na rzecz uchodźców z Ukrainy. Decyzją Komitetu Organizacyjnego Kongresu do prezentacji podczas Kongresu IAEC w Andongu w formie warsztatowej zakwalifikowany został projekt „Katowice for Ukraine”.

15 czerwca 2022 przedstawiciel miasta Katowice po konsultacji z Wydziałem Rozwoju Miasta oraz Wydziałem Komunikacji Społecznej przesłał do sekretariatu IAEC wnioski i uwagi dot. Planu Strategicznego stowarzyszenia na lata 2022-2026.

6 września 2022 Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa wystosował list z deklaracją chęci udziału w Komitecie Wykonawczym IAEC na kolejną kadencję na lata 2022-2026. Została złożona odpowiednia aplikacja.

25-28 października 2022 dwóch przedstawicieli Miasta Katowice uczestniczyło w XVI Międzynarodowym Kongresie Miast Edukacyjnych w koreańskim mieście Andong. Temat przewodni Kongresu to: Kształtowanie edukacji przyszłości poprzez tradycję, innowacje i integrację (Shaping the Future of Education: Innovation, tradition and inclusion). Podczas Kongresu Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba w ramach przedstawienia dobrych praktyk z zakresu inkluzji dokonał prezentacji dot. działań Katowic na rzec uchodźców z Ukrainy, a także odczytał deklarację końcową Kongresu. 
Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia, aplikacja miasta Katowice została zaakceptowana i Katowice zostały członkiem Komitetu Wykonawczego IAEC na lata 2022 – 2026.

30 listopada 2022 obchodzono Międzynarodowy Dzień Miasta Edukacyjnego IAEC 2022 pod hasłem The Educating City is a city of peace and opportunities, czyli „Miasto edukacyjne to miasto pokoju i nowych możliwości”. Przedstawiciel miasta wziął udział w konferencji, która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

20-24 marca 2023 dwóch przedstawicieli Miasta Katowice uczestniczyło w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego i Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych – IAEC. W toku obrad omówiony został kodeks etyki Stowarzyszenia, przyjęto budżet oraz wybrano temat zaplanowanego na 21-24 maja 2024 Kongresu w Kurytybie w Brazylii. Temat Kongresu w roku 2024 to „Zrównoważony rozwój, innowacyjności i integracja w mieście edukacyjnym – zmieniając teraźniejszości”. W trakcie Walnego Zgromadzenia uczestnicy mieli okazje wysłuchać wykładu poświęconego wyzwaniom z jakimi mierzą się miasta edukacyjne i jak poprzez realizowane programy i politykę można doprowadzić do ich zrównoważonego funkcjonowania. Uczestnicy spotkania poznali szczegóły działalności centrum kultury, którego celem jest wyrównanie szans kobiet w życiu społecznym oraz działalność edukacyjną w Arboretum. Przedstawiciele Miasta Katowice mieli również okazję spotkać się z członkami grupy miast Europy Północnej oraz Środkowej i porozmawiać z nimi o możliwościach działań w ramach IAEC.

25 września 2023 wypełnione zostały dwie aplikacje pokazujące dobre praktyki w zakresie tematyki Kongresu 2025 w brazylijskiej Kurytybie dotyczące projektu Kato-obywatel oraz całościowej pomocy miasta Katowice na rzecz uchodźców z Ukrainy ze wsparciem UNICEF.

28 września 2023 przedstawiciel Katowic wziął udział w spotkaniu online nt. Kodeksu Etyki Miast Edukacyjnych.

20 marca 2024 odbyło się w trybie online Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych.  W trakcie spotkania uczestnicy przyjęli raport z działalności, budżet oraz plany działania na najbliższy rok.

30 listopada 2023 przedstawiciel Miasta Katowice wziął udział w wydarzeniu - obchody Międzynarodowego Dnia Miasta Edukacyjnego IAEC 2023 pod hasłem “Culture, a source of creation and learning in the Educating City”. Warsztaty dla nauczycieli oraz dla młodzieży odbyły się  w Kato Science Corner, przestrzeni dedykowanej Europejskiemu Miastu Nauki Katowice 2024.

20 marca 2024 odbyło się w trybie online Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych.  W trakcie spotkania uczestnicy przyjęli raport z działalności, budżet oraz plany działania na najbliższy rok.

18 kwietnia 2024 odbyło się online kolejne posiedzenie komitetu wykonawczego IAEC, w którym wziął udział przedstawiciel Miasta Katowice.

21-24 maja 2024 przedstawiciele Miasta Katowice uczestniczyli w XVII Międzynarodowym Kongresie Stowarzyszenia IAEC w brazylijskiej Kurytybie. Motyw przewodni kongresu to: Sustainability, innovation and inclusion in the educating city: transforming the present. W ramch kongresu odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia oraz panel burmistrzów na temat zrównoważonego rozwoju miast, w którym doświadczeniami Katowic dzielił się Prezydent Miasta Katowice. Przedstawiciel Miasta moderował również jeden z kongresowych paneli nt. edukacji pozaszkolnej w miastach takich jak Madryt, Kurytyba, Cascais. Ponadto Przedstawiciel Miasta przedstawił w formie prezentacji projekt Katoobywatel.

Szczegółowe informacje na temat celów, zasad działania, struktury oraz aktualnych projektów realizowanych w ramach organizacji IAEC znajdują się na stronie www.edcities.org/en/


 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice