Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Powietrze

Powietrze

Group 1516@2x.pngNajwiększy wpływ na ocenę powietrza na obszarze Katowic mają pyły zawieszone. Są to zanieczyszczenia powietrza składające się z mieszaniny cząstek drobnych stałych i ciekłych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzoalfapiren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 μm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą pochodzić ze źródeł naturalnych lub antropogenicznych. Do antropogenicznych źródeł emisji pyłów zalicza się m.in.: spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym, transport samochodowy (spalanie paliw w silnikach mobilnych, ścieranie okładzin samochodowych opon i hamulców oraz ścieranie nawierzchni dróg), źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne, procesy wydobywcze, przetwórstwo kopalin). 


Do źródeł naturalnych należą przede wszystkim pylenie traw, erozja gleb, wietrzenie skał, aerozol morski oraz wybuchy wulkanów. 


Group 1239@2x.pngKażdego roku w okresie sezonu grzewczego (wrzesień - kwiecień) stacje monitorujące jakość powietrza w województwie śląskim wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm, dotyczących pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(α)pirenu. Przy szczególnie niekorzystnych warunkach pogodowych (niskie temperatury, brak wiatru) stężenia pyłu zawieszonego przekraczają wielokrotnie dopuszczalną normę. W 2018 roku, w obszarach zabudowanych dopuszczalna dobowa norma dla pyłu PM10 była przekraczana przez 78 dni, w 2019 przez 52 dni.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice