Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet MOLOC

MOLOC

Projekt „Low carbon urban morphology. New urban morphologies, new governances, new challenges for cities in energy transition” – akronim „MOLOC” („Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”)

 moloc.jpg 

Celem projektu MOLOC jest opracowanie nowego podejścia do rozwoju miasta, łączącego w sobie jakość życia i efektywność energetyczną. Projekt jest skierowany na identyfikację czynników hamujących wpływ polityk lokalnych i działań podejmowanych przez miasta, tak aby przełamać bariery i zmienić morfologie miejskie w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa (Priorytet 3 – Gospodarka Niskoemisyjna) i jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Partnerzy Projektu:

    1. Miasto Lille (FR) – koordynator projektu

    2. Miasto Turyn (IT)

    3. Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice (PL)

    4. Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (DE)

    5. Suczawa (RU)

    6. Stowarzyszenie Europejska Sieć „Energie Cities” – partner doradczy (FR)


Polskie działania w ramach projektu MOLOC koncentrują się na międzyregionalnym pogłębianiu wiedzy związanej z wdrażaniem strategii niskoemisyjnych w miastach. Celem działań w projekcie „MOLOC” będzie opracowanie modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (PGN), w tym przede wszystkim opracowania wielowariantowej analizy oraz optymalnych wytycznych na potrzeby realizacji zadania KTW 003 „System monitoringu nośników energii i wody wraz z przebudową źródeł zasilania w energię cieplną wraz z automatyką czasowopogodową w wybranych obiektach miasta Katowice ” (zaplanowanym do wdrożenia po 2020 r.), który powiązany jest funkcjonalnie z kilkoma innymi zadaniami zapisanymi w PGN.


Więcej informacji o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/moloc

https://www.gig.eu/pl/moloc


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice