Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagroda im. Józefa Kocurka

Nagroda im. Józefa Kocurka

Jozef Kocurek.png

Śp. Józef Kocurek 
Pochodził z katowickich Bogucic, z rodziny o patriotycznych i powstańczych tradycjach.
Wśród jego przodków byli m.in. Kazimierz Skiba - przedostatni sołtys wsi Katowice oraz Zofia Koniarkowa  – uczestniczka powstań śląskich i przedwojenna radna Katowic.

Był jednym ze współzałożycieli Związku Górnośląskiego. Od początku powstania Koła Terenowego Związku Górnośląskiego w Bogucicach aż do ostatnich dni życia był jego przewodniczącym. Z Jego inicjatywy Koło m.in. fundowało stypendia dla najlepszych uczniów i studentów dzielnicy w ramach  tzw. „przeglądu świadectw"

Był Radnym Miasta Katowice od 1990 roku i Wiceprezydentem Katowic w latach 1998-2010. Odpowiadał za jedne z największych inwestycji w mieście m.in. Drogową Trasę Średnicową. Do ostatnich chwil życia był oddany ziemi śląskiej, a w szczególności mieszkańcom Katowic. Pan Józef Kocurek był zawsze serdeczny i przyjazny wobec każdego napotkanego przez siebie człowieka. Zmarł 28 lutego 2011 roku, w wieku 62 lat.

W dniu Jego ostatniego pożegnania Bazylikę św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej, a następnie pobliski cmentarz wypełniły ogromne rzesze bliskich mu ludzi - wzruszonych  i wdzięcznych za to jakim był człowiekiem. I właśnie dlatego nagroda Jego imienia w dziedzinie działalności społecznej ma w Katowicach szczególnie doniosłe znaczenie.    

 „Józef był postacią niezwykłą na scenie katowickiego życia publicznego, ale z o wiele ważniejszego powodu – gdyż był wspaniałym i dobrym człowiekiem. Jednocześnie z Józefa zawsze biła ogromna siła. Siła, którą czerpał z  wielkiej miłości do Śląska i bezgranicznego przywiązania do swojej Małej Ojczyzny. 
Był uosobieniem naszych najlepszych, śląskich tradycji, kimś z kim nie tylko chce się pracować, ale i spędzać wolne chwile. Dlatego jakże trudno pogodzić się z Jego odejściem. Ze stratą przyjaciela, który w najnowszych dziejach katowickiego samorządu znaczył tak wiele. Takich ludzi jakże rzadko mamy szczęście spotykać na drodze naszego życia".
Prezydent Katowic Piotr Uszok na pogrzebie śp. J.Kocurka

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej przyznawana jest corocznie przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 558/2019 z dnia 25 września 2019 roku za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice, bez względu na obszar działania i rodzaje podejmowanych aktywności. Dotychczasowi laureaci:

2021
Jolanta Grabowska Markowska.png
Jolanta Grabowska-Markowska
prezes pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych oraz pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dla dzieci; 30 lat aktywności społecznej. 

2020
Erwin Grzegorzek.png
Erwin Grzegorzek
60 lat pracy społecznej - sam projektował i zakładał zieleńce oraz zajmował się ich konserwacją na osiedlach, w przedszkolach, szkołach, domu dziecka, kościołach, klasztorach oraz przy pomnikach Pamięci Narodowej

2019 
nendza.jpg
Ignacy Walenty Nendza
Aktywista zaangażowany w wychowanie młodego pokolenia w zakresie rozwijania zamiłowania do świata natury i górskich pasji

2018

zhp.png


2017

zacher.jpg
Elżbieta Zacher   
Działaczka na rzecz poprawy wizerunku Nikiszowca i aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych

2016

bobrzyk.jpg
Bolesław Bobrzyk
Aktywny działacz na rzecz edukacji przyrodniczej i leśnej

2015

charyga.png
Jadwiga Charyga
Działaczka społeczna z dzielnicy Katowice - Bogucice

2014

nowak.png
Bogdan Nowak
Działacz społeczny w dzielnicy Ligota-Panewniki

2013

balchan.jpg
s. Anna Bałchan 

2012

poloczek.jpg
Eugeniusz Poloczek
Prezes Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w Katowicach


Nagroda, której patronuje Józef Kocurek, jest wyjątkowym wyróżnieniem. Uzmysławia jaką wartością jest zaangażowanie w sprawy społeczne, chęć niesienia pomocy ludziom i czynienia otaczającego świata bardziej przyjaznym i piękniejszym. 

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

 • osobom prawnym,

 • osobom fizycznym,

 • jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

 1. Mieszkańcy Katowic - jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców z tym, że dana grupa mieszkańców może zgłosić jedną kandydaturę,

 2. Organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy oraz jednostki miejskie.

  Nabór wniosków ogłaszany jest raz w roku.

  W ramach Nagrody przyznaje się nagrodę główną i wyróżnienia.

  Nagrodę główną stanowi statuetka i dyplom.

 3. Wzór wniosków do pobrania:
  Wzor-wniosku-Nagroda-im.-J.-Kocurka-zał-nr-1-zgloszenia-od-ngo-lub-jednostek-miejskich.doc
  Wzor-wniosku-Nagroda-im.-J.-Kocurka-zał-nr-2-zgloszenie-od-mieszkańcow.doc

TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1.   Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do regulaminu konkursu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 558/2019 z dnia 25.09.2019 r.).

2.     Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w:

-       kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub

-       przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003 lub

-       drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu jako skan dokumentów

Wnioski będą przyjmowane od 15 września do 10 listopada 2022r.
Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.

WRĘCZENIE NAGRODY:

-       Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagrody.

-       Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.katowice.eu sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice