Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Miasto odpowiada za kształtowanie polityki przestrzennej, dbając o ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, a podejmowane przez urząd działania mają uwzględniać interes publiczny.

Dokumentem polityki przestrzennej, obejmującym obszar całego miasta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (studium). Uchwala je rada miasta i jest ono wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe), które są prawem miejscowym, również uchwalanym przez radę miasta i obowiązują na terenie objętym granicami planu. Plan miejscowy jest podstawą wydawania pozwoleń na budowę i wraz z innymi przepisami kształtuje sposób wykonywania prawa własności. Dokument ten składa się z części tekstowej (tj. ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów z nakazami, zakazami i dopuszczeniami dotyczącymi możliwości ich wykorzystania) i części graficznej (tj. mapy ilustrującej obszary o różnych przeznaczeniach np. mieszkaniowym, usługowym, drogi, lasy itp.).
Udział mieszkańców w sporządzaniu projektu planu miejscowego zapewniony jest w oparciu o procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób, formę oraz terminy związane z uczestnictwem w sporządzaniu planu miejscowego każdorazowo w swoich ogłoszeniach określa prezydent miasta. 

Co możesz jako mieszkaniec?

złożyć wniosek o sporządzenie albo zmianę obowiązującego planu miejscowego;
złożyć wniosek po przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz złożyć wniosek  do sporządzanej prognozy oddziaływania planu miejscowego na środowisko;
uczestniczyć w dyskusji publicznej;
złożyć uwagi do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania planu miejscowego na środowisko;
zapoznać się z obowiązującym planem miejscowym, w tym wystąpić o wypis i wyrys z planu oraz wystąpić o opinię o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie miejscowym;
uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rozwoju Miasta – opiniującej projekt planu;
uczestniczyć w sesji Rady Miasta Katowice podczas procedowania uchwalenia planu miejscowego.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice