Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan miejscowy

Plan miejscowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: plan miejscowy lub mpzp) to zbiór zasad i reguł określający przeznaczenie terenów oraz dopuszczalne sposoby i warunki ich zabudowy i zagospodarowania. W toku procedury planistycznej ustalane są między innymi: maksymalne wysokości i gabaryty budynków oraz funkcje, jakie mogą one pełnić. Plan miejscowy zawiera także regulacje dotyczące układu ulic, placów i terenów zieleni.

Procedurę sporządzenia planu dla obszaru położonego w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki zainicjowano uchwałą nr XXVI/603/20 Rady Miasta Katowice z dnia 22 października 2020 r. 

Celem sporządzenia planu, zgodnie z uzasadnieniem do podjętej uchwały, jest ustalenie przeznaczenia terenów, zasad ich zagospodarowania i zabudowy przy uwzględnieniu szczególnych walorów terenów parkowych, wymagań ładu przestrzennego, uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych i powiązań obszaru, z uwzględnieniem kierunków polityki przestrzennej określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja. 

Granicami obszaru wskazanego do sporządzenia planu miejscowego objęto cały obszar Parku im. Tadeusza Kościuszki wraz z terenami przyległymi od południa (wraz z ROD „Wyzwolenie” i ROD „Wujek”) i terenem stawu w rejonie ul. Ligockiej z otoczeniem. Ponadto do objęcia granicami planu wskazano kwartał położony pomiędzy ulicami Szeligiewicza, Wita Stwosza, Aleją Górnośląską i ul. Kościuszki, a także ROD im. Kościuszki wraz przyległym terenem, na którym znajduje się Dom Służewca. Projektem planu objęto obszar o powierzchni ok. 119 ha. 

Na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają wpływ liczne uwarunkowania i regulacje – z częścią z nich można zapoznać się w zakładce [MATERIAŁY PLANISTYCZNE].  Znajdują się tam między innymi: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice" – II edycja, opracowanie ekofizjograficzne i gminna ewidencja zabytków.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice