Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Procedury i dokumenty

Procedury i dokumentyDOTACJE Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE W 2024 ROKU


Wniosek o dotację na 2024 rok - ogólny.pdf                                    Wniosek o dotację na 2024 rok - KKZ.pdf

Wniosek o dotację na 2024 rok - za tzw. efekt.pdf                           Wniosek o dotację na 2024 rok - poradnia.pdf

Wnioski można składać w terminie do dnia 30 września 2023 r.


UWAGA!
szkoły ubiegające się o dotację w 2024 r. za tzw. efekt, KKZ - na podstawie art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5, art. 31 ust. 1 i 1a, art. 31a ust. 1, art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dodatkowo składają wnioski o udzielenie dotacji w 2024 r. zgodnie nw. wzorami, tj.:

- wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice - na uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskają odpowiednio świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia lub dyplom zawodowy - prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Katowice,

- wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice - na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ponadpodstawowych szkołach niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Katowice.

oraz
- wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice dot. Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore" z siedzibą w Katowicach prowadzoną przez Fundację "In Corpore" w Katowicach.

Powyższe wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice w 2024 r. należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 do dnia 30 września 2023 r.PROWADZENIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
LUB ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
TABELE SŁOWNIKÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ORAZ WYKAZY REALIZOWANYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Mając na celu ułatwienie pracy w poruszaniu się przez jednostki oświatowe w obszarze klasyfikacji budżetowej - zamieszczamy poniżej wykazy realizowanych zadań budżetowych oraz tabele słowników klasyfikacji budżetowej aktualnych na dzień ukazania się.

Słownik dochodów 2024.xlsx                                                Słownik wydatków 2024.xlsx

Zadania dochodowe 2024.xlsx                   Zadania bezpośrednie 2024.xlsx                        Zadania pośrednie 2024.xlsxINSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH

Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych.pdfINFORMACJA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH
DOTYCZĄCA OBOWIĄZUJĄCYCH W 2024 ROKU
TERMINÓW PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ WYPŁAT WYNAGRODZENIA

Terminy przekazywania wykazów godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w 2024 roku.pdfKWESTIONARIUSZE DIAGNOSTYCZNE POMOCNE
DLA NAUCZYCIELI/DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Narzędzia pomocne przy diagnozie potrzeb placówki zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem pomocy w przeprowadzaniu wewnętrznej diagnozy potrzeb placówki w planowaniu dalszego doskonalenia i rozwoju (m.in. w opracowywaniu Rocznych Planów Rozwoju/Wspomagania):

kwestionariusz diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania 

kwestionariusz diagnozy potrzeb szkoły w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania

Narzędzia pomocne przy ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem zwrócenia uwagi na zakłócenia w rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym/szkolnym oraz podjęcie decyzji odnośnie skierowania dziecka na dalszą konsultację. Opracowanie ma charakter wyłącznie przesiewowy, jednak może być pomocne dla podjęcia dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych:

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 

Narzędzia pomocne przy ocenie uzdolnień dziecka/ucznia zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni w celu zwrócenia uwagi nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi na uzdolnienia dzieci i ułatwienie im wstępnej, przesiewowej diagnozy:

kwestionariusz oceny uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym 

kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia szkoły podstawowej 

        


ZASTĘPSTWO ZA DYREKTORA SZKOŁY - OPINIA PRAWNA

Poniżej zamieszczamy opinię prawną dotyczącą kwestii upoważnienia wicedyrektora do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, opracowaną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:

Zastępstwo dyrektora szkoły - opinia prawna.pdf


RODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.

Przetwarzanie danych osobowych - dokumentacja.pptx

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
W PRZYPADKU UMÓW NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO


Opinia prawna w sprawie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.docx


ZAMÓWIENIE NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DO JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ

Zamówienie sprzętu komputerowego do placówki oświatowej - wzór wniosku.docx   DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW DZIECI Z MIASTA KATOWICE W 2024 ROKU
NA TZW. "ZIELONE SZKOŁY"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie dofinansowania zielonych szkół.pdf

books-3071110_961.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice