Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1. Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy Janów - Nikiszowiec, z uwzględnieniem zróżnicowania cechującego osiedla Nikiszowiec, Janów i Korea. Projekt obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społ. dzielnicy Janów - Nikiszowiec, w liczbie co najmniej 81 osób (57K, 24M), w tym osoby w wieku senioralnym, dla których zaplanowano działania Dzielnicowej Akademii Seniora, uwzględniające także udział środowiska rodzinnego seniorów. Dla osób aspirujących do powrotu na rynek pracy realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, umożliwiające nabycie nowych lub zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji w oparciu o potencjał gospodarczy dzielnicy Nikiszowiec. W ramach organizacji społeczności lokalnej zaplanowano działania aktywizujące i integrujące mieszkańców, z uwzględnieniem inicjatyw oddolnych.

Okres realizacji projektu: 30 X 2020r. – 31 XII 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 261 296,12 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 072 101,70 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 150 592,70 zł, wkład Partnera wynosi 38 601,72 zł (łącznie wkład Miasta Katowice i Partnera 15%).

Stan realizacji: Podpisana umowa o dofinansowanie projektu, projekt w realizacji.

Realizator projektu: projekt partnerski, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Muzeum Historii Katowic – Oddział przy ul. ks. Józefa Szafranka oraz Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych (FIL).


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice