​​

 Tytuł projektu: Aby start był łatwiejszy 2

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach. 
Grupą docelową było 76 uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Miarki wchodzącej w skład ww. Zespołu. Projekt miał na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach poprzez realizację zajęć specjalistycznych dla uczniów klas I – VI.

W projekcie przewidziano​ realizację następujących zadań:

- Zajęcia z terapii logopedycznej,
​- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- Zajęcia specjalistyczne z psychologiem;
- ​​Zajęcia specjalistyczne z gimnastyki korekcyjnej.

Okres realizacji projektu: luty 2015 – listopad 2015

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 105 937,10 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pokryje 85% wszystkich wydatków; 15% to wkład własny ze źródła JST.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego